Pareigų aprašymas Spausdinti

Kraštovaidžio apsaugos skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
 3. mokėti organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą saugomoms teritorijoms ir vykdyti planavimo procedūras;
 4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 5. žinoti raštvedybos taisykles;
 6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuteriu;
 7. gerai mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų);
 8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. rengti teisės aktų projektus, susijusius su saugomų teritorijų steigimo ar ribų koregavimo procesu bei saugomų teritorijų tvarkymo planų tvirtinimu;
 2. rengiant saugomų teritorijų planavimo dokumentus, kurių organizatorius yra  Tarnyba, dalyvauti visose specialiojo teritorijų planavimo proceso stadijose ir procedūrose, pagal nustatytą kompetenciją atstovauti Tarnybai, nagrinėjant ir sprendžiant teritorijų planavimo, kraštotvarkos klausimus, svarstant rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, prižiūrint jų rengimo, svarstymo ir teikimo tvirtinti eigą;
 3. nustatyta tvarka teikti išvadas valstybės lygmens specialiesiems planams bei apskrities lygmens bendriesiems ir specialiesiems planams dėl planavimo sąlygų bei šių dokumentų derinimo;
 4. nagrinėti, vertinti ir teikti pasiūlymus bei išvadas dėl saugomose teritorijose rengiamų specialiojo planavimo projektų (dokumentų);
 5. nagrinėti, teikti pasiūlymus bei rengti planinę ir kitą medžiagą valstybinių gamtinių rezervatų, biosferos rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų ar jų funkcinių ir tvarkymo zonų bei valstybinių draustinių ir biosferos poligonų riboms;
 6. nustatyta tvarka kartu su Aplinkos ministerijos ir Tarnybos specialistais dalyvauti kompleksiniuose patikrinimuose, tikrinant vykdomą teritorijų planavimo dokumentų sprendinių rengimą ar jų įgyvendinimą;
 7. vykdyti kitus Tarnybos vadovo, jo pavaduotojų bei skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.