Pareigų aprašymas Spausdinti

Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo vykdomos funkcijos

Darbuotojas, užimantis skyriaus specialisto pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą (bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį), fizinių mokslų studijų srities informatikos studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės aktais, taip pat kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės institucijų informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūrą, įstaigoje naudojamų elektroninės informacijos saugą;

3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4. išmanyti kompiuterinės techninės ir programinės įrangos veikimo principus, mokėti šalinti įrangos gedimus;

5. turėti TCP/IP protokolo pagrindus;

6. turėti tarnybinių stočių administravimo pagrindus;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;

9. mokėti dirbti su Photoshop (arba Corel Draw) ir Flash programomis, mokėti kurti web dizainą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius valstybės institucijų informacinių sistemų darbą ir elektroninės informacijos konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo (saugos) užtikrinimą, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

2. užtikrina Tarnybos kompiuterinės techninės, programinės ir kitos biuro įrangos, kompiuterinio tinklo funkcionavimą, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

3. užtikrina Tarnybos tarnybinių stočių tinkamą funkcionavimą;

4. dalyvauja Saugomų teritorijų informacinių sistemų poreikiams naudojamos įrangos techninės priežiūros darbuose, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

5. teikia metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams darbo su kompiuterine technine, programine ir kita biuro įranga;

6. dalyvauja perkant kompiuterinę techninę, programinę ir kitą įrangą, rengiant technines specifikacijas, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

7. pagal kompetenciją administruoja ir konsultuoja buhalterinių ir finansų valdymo bei projektų apskaitos sistemų, VSTT interneto svetainės, informacinių sistemų vartotojus Tarnyboje ir jos reguliavimo sričiai priskirtose biudžetinėse įstaigose, siekdamas Tarnybos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

8. prižiūri nacionalinio lankytojų centro su ekspozicija elektroniniu ryšių procesų valdymo sistemas.

9. kaupia, sistemina informaciją apie įstaigos įsigytą kompiuterinę ir ryšių techniką/prietaisus (jų kiekį, būklę, poreikį), teikia susijusias su šia technika ataskaitas, pasiūlymus  naujos technikos įsigijimui, rengia naudojimo tvarkas ir kompiuterinės technikos perdavimo pavaldžioms įstaigoms aktus.