Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti Gyvybės mokslų biologijos, ekologijos studijų krypties ar Žemės ūkio mokslų miškininkystės studijų krypties aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų rūšių apsaugą, saugomų teritorijų apsaugą, priežiūrą bei tvarkymą;

3. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. turėti gerus bendravimo įgūdžius;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. išmanyti raštvedybos taisykles;

8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

9. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:  

1. inicijuoja viešuosius pirkimus, t. y. rengia viešųjų pirkimų paraiškas, reikalingas projekto veikloms įsigyti;

2. rengia veiklų ir kitų, su jų įgyvendinimu susijusių paslaugų technines specifikacijas, nustato kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, tikrina pateiktų pasiūlymų atitiktį techninėms specifikacijoms ir kvalifikaciniams reikalavimams. Pagal kompetenciją atsakinėja į viešojo konkurso metu pateikiamus rangovų/tiekėjų paklausimus;

3. dalyvauja sutarties su paslaugų tiekėju sudarymo procese, po sutarties pasirašymo užtikrina jos priežiūrą;

4. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei (toliau – Vadovybei) ir Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus vedėjui dėl sutarčių sąlygų, galinčių turėti įtakos projekto veiklų įgyvendinimui;

5. vykdo atliktų paslaugų ekspertinį vertinimą vietoje, tikrina kokybę, jų atitikimą pasirašytų sutarčių sąlygoms;

6. tikrina ir vizuoja aktus, ataskaitas ir kitą dokumentaciją;

7. laiku surenka informaciją iš paslaugų/darbų vykdytojų apie sutarčių vykdymo eigą, atliktų paslaugų apimtis, aktavimo dokumentų parengimą ir jų tikslinimą, mokėjimo planų vykdymą ir teikia šią informaciją Vadovybei, Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistams;

8. teikia Vadovybei ir Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistams savalaikę informaciją apie būtinus pakeitimus, susijusius su projekto veiklomis, reikalingus projekto rodikliams pasiekti, įtarimus apie galimus pažeidimus, nustatytus pažeidimus ir kitą informaciją, galinčią turėti  poveikį sėkmingam projekto veiklų įgyvendinimui;

9. iškilus poreikiui, tikrina, įvertina, suderina sutarčių būtinus pakeitimus, reikalingus pasiekti projekto rodiklius ir siekiant geriausios darbų kokybės. Pagal kompetenciją surenka, parengia, sutvarko ir pateikia Viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus specialistams dokumentaciją, reikalingą pakeitimams įforminti;

10. stebi projekto veiklų įgyvendinimo terminus, aiškinasi priežastis ir imasi veiksmų, siekdamas, kad sutartys būtų vykdomos pagal numatytą grafiką, išsiaiškina rizikingas arba netinkamai įgyvendinamas veiklas ir imasi veiksmų, kad būtų išvengta rizikos arba netinkamos praktikos, prireikus atlieka sutarčių vykdymo patikras vietoje;

11. tvarko ir saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, reikalingus audito vykdymui užtikrinti (užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi);

12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Vadovybės pavedimus.