Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo fizinių, gyvybės arba socialinių mokslų studijų krypties kvalifikaciją;  

2. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą saugomose teritorijose;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti raštvedybos, teisės aktų, sutarčių rengimo taisykles;

4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis;   

6. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

7. Darbuotojas turi vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:    

1.  sudaro gamtos paveldo objektų schemų (vadovaujantis LR saugomų teritorijų įstatymo, LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto Gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo nuostatomis) rengimo sąrašą ir eiliškumą, prižiūri jų rengimo procesą;

2. organizuoja ir nustatyta tvarka kartu su Tarnybos specialistais dalyvauja gamtos paveldo objektų vertinime teritorijoje;

3. organizuoja gamtos paveldo objektų duomenų įregistravimą ir išregistravimą Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro nuostatuose nustatyta tvarka;

4. organizuoja žemės sklypų savininkų ar valdytojų informavimą apie taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir informuojama apie teisę kreiptis dėl kompensacijos sumokėjimo;

5. organizuoja sprendimų apie rengiamas gamtos paveldo objektų schemas skelbimą, viešinimą;

6. pagal savo kompetenciją, rengia viešųjų pirkimų specifikacijas, vertina trečiųjų asmenų parengtą informaciją, teikia pastabas ir pasiūlymus;

7. teikia pasiūlymus Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjui dėl sąlygų, galinčių turėti įtakos sėkmingam Projekto veiklų įgyvendinimui;

8. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Projekto veiklų įgyvendinimo eigą Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjui ir specialistams;

9. organizuoja ir dalyvauja pasitarimuose, susijusiuose su jam patikėtų Projekto veiklų įgyvendinimu;

10. pagal kompetenciją tinkamai tvarko ir saugo dokumentus, reikalingus auditui vykdyti;