Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo fizinių, gyvybės arba socialinių mokslų studijų krypties kvalifikaciją;

2. mokėti dirbti GIS programine įranga; išmanyti GIS duomenų bazių formavimo ir darbo principus;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti raštvedybos, teisės aktų, sutarčių rengimo taisykles;

4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis;

6. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

7. Darbuotojas turi vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. rengia gamtos paveldo objektų schemas (vadovaujantis LR saugomų teritorijų įstatymo, LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto Gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo nuostatomis)

2. vertina ir tikslina gamtos paveldo objektų teritorijas rengiant gamtos paveldo objektų schemas;

3. sudaro naują gamtos paveldo objektų rinkinį pagal LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų struktūrą ir periodiškai (dalimis) pateikia jį Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus specialistams;

4. sudaro gamtos paveldo objektų ir jų buferinių apsaugos zonų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų rinkinį vadovaujantis teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją ir periodiškai pateikia jį Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus specialistams ir Nekilnojamojo turto kadastro ir nekilnojamojo turto registro tvarkytojui;

5. nustatyta tvarka kartu su Tarnybos specialistais dalyvauja gamtos paveldo objektų vertinime teritorijoje;

6. teikia pasiūlymus Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjui dėl sąlygų, galinčių turėti įtakos sėkmingam Projekto veiklų įgyvendinimui;

7. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Projekto veiklų įgyvendinimo eigą Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjui ir specialistams;

8. dalyvauja pasitarimuose, susijusiuose su jam patikėtų Projekto veiklų įgyvendinimu;

9. pagal kompetenciją tinkamai tvarko ir saugo dokumentus, reikalingus auditui vykdyti;

10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės pavedimus.