Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.  turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2.  turėti ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį, administruojant projektus arba dirbant juose projekto specialistu;

3.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

4.  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.  mokėti koordinuoti (administruoti) Projektus;

6.  mokėti Dokumentų rengimo taisykles ir jas taikyti praktikoje;

7.  sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

8.  būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, komunikabiliam.

9.  specialistas turi vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka visus reikalingus veiksmus, susijusius su jam priskirtų ES struktūrinių fondų finansuojamų Projektų arba atskirų jų veiklų koordinavimu (administravimu);

2. atlieka Projektų, arba priskirtų atskirų Projektų veiklų vykdymo stebėseną (veiklų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo galimų rizikų nustatymą);

3. atlieka papildomų paslaugų ar darbų poreikio vertinimą, ir jam atsiradus deriną jį su Projektus įgyvendinančiomis agentūromis;

4. organizuoja Projektų veiklų viešųjų pirkimų sutarčių keitimą dėl įgyvendinimo terminų pratęsimų, papildomų darbų, nevykdomų darbų, kt., esant poreikiui derina sutarčių keitimo dokumentus su Projektus įgyvendinančiomis agentūromis;

5. siekiant Projektuose numatytų rodiklių įgyvendinimo, Vadovybei, kitiems Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojams (susijusiems su Projektų veiklų įgyvendinimu) laiku teikia informaciją apie reikalingus pakeitimus, susijusius su Projekto veiklomis, įtarimus apie galimus pažeidimus, nustatytus pažeidimus ir kitą informaciją, galinčią įtakoti Projektų veiklų sėkmingą įgyvendinimą;

6. iškilus poreikiui, įvertina, peržiūri Projektuose planuotas įgyvendinti priemones (susijusias su Projektų veiklomis) ir inicijuoja pakeitimus, reikalingus pasiekti Projektuose įvardytus rodiklius. Esant poreikiui įformina reikalingus pakeitimus, suderina juos su Projektus įgyvendinančiomis agentūromis;

7. organizuoja ir rengia technines specifikacijas, reikalingas viešiesiems pirkimams, skirtiems Projektų veikloms įgyvendinti;

8. prižiūri sutarčių, pasirašytų Projekto veikloms įgyvendinti, eigą, tikrina darbų vykdymo kokybę, paslaugų teikimo, prekių tiekimo grafikus, užtikrina Projekto veiklų įgyvendinimą laiku;

9.  organizuoja arba tikrina atliktų darbų, suteiktų paslaugų, pristatytų prekių apimtis, kokybę, atitikimą pasirašytų sutarčių sąlygoms;

10. tikrina ir vizuoja aktus, ataskaitas ir kitus dokumentus (įsitikinęs, kad nurodytos apimtys atitinka faktines ir pagal pasirašytas sutartis numatytas darbų atlikimo, paslaugų įvykdymo, prekių pristatymo apimtis);

11. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą Projektus įgyvendinančioms agentūroms ir kitoms institucijoms, Vadovybei, Tarnybos struktūriniams padaliniams, saugomų teritorijų direkcijoms. Užtikrina, kad visa pateikta informacija būtų teisinga;

12. stebi, pagal kurias Projektų veiklas lėtai panaudojama skirta parama; aiškinasi priežastis ir imasi veiksmų, siekdamas, kad veiklos būtų vykdomos pagal numatytą planą; išsiaiškina rizikingas veiklas ir imasi veiksmų, kad būtų išvengta rizikos arba netinkamos praktikos;

13. tinkamai, Projektų finansavimo - administravimo sutartyse nustatyta tvarka saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus;

14. dalyvauja komisijose, pasitarimuose, susijusiuose su Projektų įgyvendinimu ir viešųjų pirkimų vykdymu;

15. pagal kompetenciją atlieka kitas vadovybės paskirtas užduotis susijusias su projektų valdymu