Pareigų aprašymas Spausdinti

Kraštovaidžio apsaugos skyriaus vyr. specialistui keliami specialieji reikalavimai ir jo atliekamos funkcijos

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą bei kitus klausimus;
 2. turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, bakalauro kvalifikacijos laipsnį;
 3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas;
 4. žinoti dokumentų rengimo taisykles;
 5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 7. mokėti užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 8. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

 1. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Tarnybos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą;
 2. nagrinėja, vertina, rengia pastabas ir pataisas bei teikia pasiūlymus teisės aktams, teritorijų planavimo dokumentams, projektams, programoms, fizinių ir juridinių asmenų Tarnybai ir Aplinkos ministerijai pateiktiems bei kitiems dokumentams, susijusiems su saugomų teritorijų, jų dalių ar atskirų paveldo objektų pritaikymu lankymui, gamtos ir kultūros paveldo objektų bei rekreacinių teritorijų tvarkymu, pažeistų teritorijų atkūrimu ir priežiūra;
 3. dalyvauja Tarnybai rengiant ES struktūrinių fondų projektų, susijusių su lankytojų centrų įrengimu, kitų objektų ir teritorijų pritaikymu lankymui, įgyvendinimui ir viešiesiems pirkimams reikalingą techninę dokumentaciją, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijose, teikia pasiūlymus projektavimo ir statybos rangos sutarčių projektams, teikia projektinę-sąmatinę dokumentaciją valstybinei ekspertizei ir ruošia projektus tvirtinimui, dalyvauja komisijose nustatant objektų (statinių, teritorijų) būklę, dalyvauja pasitarimuose dėl neišvengiamų projektų pakeitimų ir nustatytų pažeidimų pašalinimo;
 4. renka, kaupia, nagrinėja ir sistemina Tarnyboje gaunamą informaciją apie savavališkas statybas, kitą valstybiniuose parkuose ir draustiniuose bei biosferos rezervatuose vykdomą neteisėtą ūkinę veiklą, nustatyta tvarka teikia šią medžiagą atitinkamoms institucijoms nustatytiems pažeidimams pašalinti;
 5. nagrinėja valstybinių institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus ir skundus;
 6. atstovauja Tarnybai kitose institucijose ar organizacijose nagrinėjant ir sprendžiant saugomų teritorijų pritaikymo lankymui, juose esančių gamtos ir kultūros paveldo objektų, kitų teritorijų tvarkymo, priežiūros klausimus;
 7. prižiūri teritorijų planavimo dokumentų, projektų rengimo ir įgyvendinimo vykdymą saugomų teritorijų pritaikymo lankymui, tvarkymo bei priežiūros srityse, teikia skyriaus vedėjui (toliau – Vedėjas) ir Tarnybos vadovybei pasiūlymus šiai veiklai pagerinti;
 8. prižiūri Tarnybos bei Aplinkos ministerijos vadovybės įsakymų ir pavedimų saugomų teritorijų pritaikymo lankymui, tvarkymo ir priežiūros klausimais vykdymą;
 9. užtikrindamas veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, teikia metodines konsultacijas Tarnybos reguliavimo sferai priskirtoms institucijoms;
 10. rengia raštus, pasitarimų protokolus, išvadas, rekomendacijas, vertinimus, pristatymus, kitą medžiagą;
 11. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio įvairiomis organizacijomis, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, programas, kt.;
 12. vykdo kitus Tarnybos vadovybės ir Vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus bei nurodymus.