Natura 2000 teritorijų apsaugos įvertinimas

Natura 2000 teritorijų apsaugos įvertinimas

Buveinių ar paukščių apsaugai svarbi teritorija nustatoma vietovėse, kurios atitinka patvirtintus tokių teritorijų atrankos kriterijus ir pasižymi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalies 1 arba 2 punkte nurodytomis sąlygomis. Nustatoma buveinių apsaugai svarbi teritoriją turi būti įtraukta į Europos Komisijos sprendimu patvirtintą biogeografinio regiono Europos Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą.

Tais atvejais, kai vietovė ar jos dalis nepatenka į Lietuvos Respublikos saugomą teritoriją, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos įvertina ar vietovė, kurioje numatoma nustatyti buveinių ar paukščių apsaugai svarbią teritoriją, pasižymi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytomis sąlygomis.

Apsaugos lygio įvertinimo ataskaitos - pažymos:

1. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Kauno ąžuolynas" (LTKAU0020) apsaugos įvertinimo ataskaita. Ribų žemėlapis

2. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Viešinto ežeras" (LTANY0023) apsaugos įvertinimo ataskaita. Ribų žemėlapis

3. Teritorijos dalies, nepatenkančios į buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančią vietovę "Kenos upė" (LTVIN0025) ir į Kenos valstybinį hidrografinį draustinį, apsaugos lygio įvertinimo pažyma

4. Teritorijos dalies, nepatenkančios į buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančią vietovę "Vilnios upės slėnis ties Mickūnais" (LTVIN0032) ir į Vilnios valstybinį hidrografinį draustinį, apsaugos lygio įvertinimo pažyma

5. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės Vygris ir Beržinis (LTVIK0009) apsaugos įvertinimo ataskaita su priedu (siūlomos tvirtinti BAST ribų žemėlapiu)

6. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Nemuno slėnis ties Palėkiais" (LTJUR0014) apsaugos įvertinimo ataskaita.

7. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Nedzingės ir Amarnios upės" (LTVAR0026) apsaugos įvertinimo ataskaita

8. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Dubravos sengirė" (LTKAU0013) dalies apsaugos įvertinimo ataskaita 

9. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės „Būdos ir Pravieniškių miškai“ (LTKAI0005) dalies, nepatenkančios į Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligoną, apsaugos lygio įvertinimo pažyma 

10. Vietovės, atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus "Pagramančio regioninis parkas" (LTTAU0008) teritorijos dalies, nepatenkančios į Pagramančio regioninį parką, apsaugos lygio įvertinimo pažyma

11. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus atitinkančios vietovės "Nemuno slėnis ties Palėkiais" (LTJUR0014) apsaugos įvertinimo ataskaita (2020 m. gruodžio 30 d. ataskaitos Nr. B2-15 korektūra)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-29