2022-01-03

PRASMINGI  DARBAI  SAUGOMOSE  TERITORIJOSE

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, savo veiklą pradėjusi 2002 m. sausio 2 dieną, šiomis dienomis mini savo veiklos 20-metį. Tarnybos steigimas buvo apspręstas 2001 metų pabaigoje priimtoje naujoje Saugomų teritorijų įstatymo redakcijoje. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba buvo įkurta tikslu – koordinuoti  valstybinių parkų, gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijų veiklą kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, paveldo išsaugojimo, valstybinės saugomų teritorijų kontrolės, pažintinio turizmo, gamtosauginio švietimo srityse. 

Pirmieji Tarnybos veiklos rezultatai – patvirtinti valstybinių parkų apsaugos reglamentai bei parengti saugomų teritorijų planavimo dokumentai, taip sukuriant teisinius ir planavimo pagrindus kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei, kitoms vertybėms išsaugoti. 

Kaip prisimena Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Rūta Baškytė, 2001-2004 m. Lietuva ruošėsi tapti Europos Sąjungos šalimi nare, tad buvo prisiimti nauji įsipareigojimai: išsaugoti Europos Bendrijoje saugomas rūšis ir buveines. Reikėjo išplėsti saugomų teritorijų sistemą. Kartu su įsipareigojimais atsivėrė ir nauji finansavimo horizontai. Tarnybos specialistams tinkamai pagrindus, sudėliojus prioritetus, dar 2004 m. Europos Sąjungos lėšomis saugomose teritorijose pradėti didelės apimties konkretūs darbai: pradėtos tvarkyti Natura 2000 teritorijos, piliakalniai, kitos vertybės, saugomos teritorijos pradėtos pritaikyti lankymui. 

Šiandien Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba vykdo daugybę gamtosauginių veiklų: biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, planavimo dokumentų, saugomų teritorijų tvarkymo ir pritaikymo lankymui projektų rengimas bei įgyvendinimas, duomenų apie saugomas teritorijas kaupimas ir teikimas visuomenei. Tarnyba taip pat vykdo valstybinių draustinių bei Europos saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 teritorijų tyrimus ir priežiūrą. 

Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus Alberto Stanislovaičio, Lietuvoje, pasirinkusioje integruotą vertybių apsaugos sistemą, prieš du dešimtmečius buvo sukurta saugomų teritorijų institucinė sistema, kur nacionalinių ir regioninių parkų bei rezervatų direkcijų veiklą koordinuoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Džiaugiamės nuveiktais darbais ir žmonėmis, atsidavusiais vertybių apsaugai. Tarnyba per 20-metį tikrai daug  nuveikė saugomų teritorijų labui. Nūdienos laikotarpiu Tarnyba itin aktyviai  veikia formuodama Natura 2000 tinklą Lietuvoje, prisideda prie saugomų ir retų rūšių bei jų buveinių išsaugojimo. 

Nuo 2018 m. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su kitais partneriais įgyvendina LIFE integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”, kurio pagrindinis tikslas – prisidėti prie bendrų Europos Sąjungos siekių stabdant biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą bei jas atkuriant. Tuo tikslu buvo įkurtas Tarnybos padalinys – Metodinis analitinis centras, kurio pagrindinės veiklos yra duomenų apie Europos Bendrijos svarbos rūšis ir buveines rinkimas bei analizė, saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos būklės įvertinimas, Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų ir priemonių nustatymas, gamtotvarkos planų rengimas, ekspertinė pagalba ir kita.

Tarnyba įgyvendina Aplinkos ministerijos nustatytą saugomų teritorijų politiką, užtikrina kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos bei atkūrimo politikos priemonių įgyvendinimą mūsų krašte.

Kiti svarbesni objektai, kurių įrengimą, tvarkymą pastaraisiais metais inicijavo Valstybinė saugomų teritorijų taryba, vykdydama didelės apimties ES finansuojamos projektus: Medžių lajų takas Anykščių regioniniame parke bei dar 13 apžvalgos bokštų saugomose teritorijose, Liškiavos, Merkinės, Punios ir kiti piliakalniai, daugiau kaip 20 pažintinių takų, 12 lauko informacinių sistemų, 17 kraštovaizdžio kompleksų ir t.t. Saugomose teritorijose įrengtos 8 gamtos mokyklos. Beveik visi nacionaliniai ir regioniniai parkai turi lankytojų centrus su įdomiomis vidaus ekspozicijomis, kviečiančiomis iš arčiau pažinti gamtą bei suvokti, kad turime ją išsaugoti. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pastate Vilniuje veikia Nacionalinis lankytojų centras, kur supažindinama su mūsų krašto saugomomis teritorijomis ir jų vertybėmis.