2024-03-07

Pokyčiai dėl ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo

Nuo 2024 m. kovo 4 d. įsigaliojo 2024 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-59 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo įsakymu yra apibrėžiama, kada planuojant miško kirtimus reikalinga išvada dėl  numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura2000“ teritorijoms reikšmingumo ir kokia jos gavimo tvarka.

Pagal naują šio teisės akto reikalavimą, vykdant miškų ūkinę veiklą Natura 2000 teritorijoje arbai jai artimoje aplinkoje, privaloma užpildyti aprašo 5 priedą, jį pasirašyti ir pateikti kartu su prašymu išduoti kirtimo leidimą.

Kaip žinoti ar man reikia pildyti 5 priedą?

Žemėlapis su visomis „Natura 2000“ teritorijomis ir joms artima aplinka yra įkeltas į Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) išorinio portalo L08.1 formą bei prieinamas šiuo adresu: https://lkmp.alisas.lt/map.

Norime atkreipti dėmesį, jog 5 priedą reikia pildyti tik prašant kirtimo leidimo. Jei miškų ūkinė veikla vykdoma su pranešimu apie ketinimą kirsti mišką, šio dokumento pildyti ir teikti nereikia.

Daugiau informacijos, kaip pildyti 5 priedą, rasiteValstybinės miškų tarnybos tinklalapyje