>
2023-12-29

NATURA 2000 TERITORIJOSE AR JŲ ARTIMOJE APLINKOJE PLANUOJANT MIŠKŲ KIRTIMUS BUS PRIVALOMA ĮVERTINTI JŲ POVEIKĮ

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimus.

Jie numato, kad „Natura 2000“ teritorijose ar šių teritorijų artimoje aplinkoje planuojant ūkinę veiklą, įskaitant miškų kirtimus būtų privaloma įvertinti, ar yra tikimybė, kad šios veiklos gali reikšmingai paveikti minėtas teritorijas.

Nauja aprašo redakcija parengta atsižvelgus į 2023 m. gruodžio 6 d. priimtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, kurioje pažymėta, kad miškotvarkos projektams, rengiamiems „Natura 2000“ teritorijose ar šių teritorijų artimoje aplinkoje, turi būti atliekama planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio reikšmingumo nustatymo procedūra.

„Stiprinamas atsargumo principo taikymas planuojant ne tik statybos, bet ir miškų ūkio veiklą. Poveikio reikšmingumo nustatymo procedūra tampa universaliu įrankiu, pritaikomu visiems veiklos planavimo dokumentams ir leidimams“, – pažymi Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius.

Tvarka koreguojama taip, kad pareiškėjams reikėtų pildyti tik vieno pavyzdžio dokumentų formą, nepriklausomai nuo to, kokio tipo dokumentą ar kokios rūšies ūkinę veiklą jie planuoja „Natura 2000“ teritorijose ar šių teritorijų artimoje aplinkoje – miškų kirtimą, statybas, rekonstrukcijas, rekreacinių teritorijų, objektų įrengimą.

Siūloma kai kuriose situacijose trumpinti terminus, per kuriuos turi būti priimtas sprendimas dėl poveikio reikšmingumo. Vietoje buvusių 20 darbo dienų atsakingų institucijų bus prašoma priimti sprendimą per 10 darbo dienų, kai vertinamas planų ir programų įgyvendinimo reikšmingumas arba per 15 darbo dienų, kai planuojama ūkinė veikla, neįtraukta į Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedus, bet jos įgyvendinimo reikšmingumas privalo būti įvertintas.

Plano, programos rengimo organizatoriams ir planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams, kurie planuoja veiklą „Natura 2000“ teritorijose ar greta jų reikės surinkti, parengti ir pateikti saugomos teritorijos direkcijai informaciją, reikalingą reikšmingumo išvadai parengti. 

Atnaujinant aprašą įvertinti ir Statybos, Teritorijų planavimo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymų pakeitimai, nuo 2024 m. įsigaliosiantys Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo pakeitimai.

Planuojami pokyčiai prisidės prie Vyriausybės programos iniciatyvos „Tobulindami „Natura 2000“ tinklą, užtikrinsime veiksmingą natūralių gamtinių buveinių ir jose esančių nykstančių rūšių apsaugą“ įgyvendinimo.

Pastabas ir pasiūlymus Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimams galima teikti iki 2024 m. sausio 11 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Aplinkos ministerijos informacija