2023-01-30

INTERVIU SU NAUJA VADOVE – BENDRAUKIME IR ĮSIKLAUSYKIME

Savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ buvo publikuotas žurnalisto Augusto Uktverio pokalbis su nauja Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktore Agne Jasinavičiūte. Siūlome pasiskaityti. 

Agnė Jasinavičiūtė naujose pareigose dirba nuo 2023-ųjų sausio pradžios. Žinoma, reikėtų pridurti, jog Agnė šioje tarnyboje – jokia naujokė, saugomų teritorijų sistemoje dirba dešimt metų. 

Kai buvo nuspręsti reformuoti šalies saugomų teritorijų valdymą, kiek susigūžiau: jau 30 metų regioniniai parkai gyvuoja, ir – še tau... Perlopys... Tačiau lopas lopui – nelygu. Jei reformos lopas uždengia kiek kad ir tokią aikštingą detalę, kaip specialistų atlyginimai, gal ir viskas yra geriau. Jei dar specialistams po reformų geriau imtis konkrečios praktinės veiklos – dar geriau. Kaip čia yra iš tikrųjų?

- Reikėtų kalbėti apie du dalykus: apie saugomų teritorijų (regioninių parkų, valstybinių gamtinių rezervatų ir biosferos rezervato) direkcijų reformą ir specialistų kompetencijų didinimą. Saugomų teritorijų direkcijų pertvarka buvo reikalinga, siekiant užtikrinti efektyvų saugomų teritorijų sistemai deleguotų funkcijų vykdymą, taip pat išgryninti specialistų užduotis, kad jie galėtų didinti savo kompetencija konkrečioje srityje. 

Turime dirbti racionaliai ir kompetentingai, nes gamtos apsauga – ne vienos dienos projektas. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės vertybių apsaugai reikia daugiau dėmesio – daugiau tyrimų, daugiau analizės, kad būtų galima priimti tinkamesnius sprendimus jų apsaugai ir racionaliam tvarkymui. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti prevencinei veiklai – daugiau informacijos teikti vietos gyventojams, lankytojams, visuomenei apie saugomų teritorijų tikslus, įvairių ūkinių veiklų derinimą ir gamtos pažinimo galimybes. Nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo pradžios sukurtoje Lietuvos saugomų teritorijų sistemoje turi būti taikomos šiuolaikiškos ir modernios valdymo priemonės, kad galėtume užtikrinti tiek vertybių apsaugą, tiek dirbančių specialistų kompetenciją ir visuomenės poreikius.

Įsteigtose regioninėse saugomų teritorijų direkcijose (Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos-Suvalkijos, Mažosios Lietuvos), jungiančiose atskirus valstybinius gamtinius rezervatus, regioninius parkus, biosferos rezervatą, dauguma specialistų liko tie patys – tik išgrynintos jų funkcijos, atsiveria ir naujos galimybės. Tarkime, Rambyno regioniniame parke dirbantis ekologas gali pavaduoti už kitą regioninį parką atsakingą ekologą (panašiai ir su kitais specialistais), kai jam reikia atostogauti, susirgus ar pan.; anksčiau tam trukdydavę teisiniai-biurokratiniai barjerai.

Metodinis-analitinis centras (LIFE projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“; Nr. LIFE 16 IPE/LT/016), kuriam vadovauja Dalius Dapkus, yra pavaldus VSTT. Tad kiek šis centras pasitarnauja bendroje VSTT veikloje ar reformų metu?

- Minėto Metodinio-analitinio centro veikla numatyta dešimtmečiui. Šio centro specialistus labai vertiname, jų darbai iš tikro reikšmingi ir naudingi. Minėti specialistai mūsų sistemai visada bus reikalingi. Metodinio-analitinio centro ekspertai renka ir analizuoja duomenis apie Europos Bendrijos svarbos rūšis ir buveines, nustato buveinių ir rūšių palankios apsaugos būklės kriterijus ir pagal juos vertina buveinių apsaugai svarbių teritorijų gamtines vertybes, taip pat tobulina gamtotvarkos planavimo procesą, rengti naujus gamtotvarkos planus bei atlikti esamų planų peržiūrą.

Taip pat ekspertai veda mokymus saugomų teritorijų sistemos specialistams, konsultuoja, teikia savo, kaip ekspertų, nuomonę. Žodžių, minėtame centre tarsi yra reikiamų žinių bazė, kuri labai praverčia visai saugomų teritorijų sistemai ir jose saugomų vertybių apsaugai. 

Europos Sąjungos (ES) direktyviniuose dokumentuose esama informacijos, jog Lietuvoje saugomų teritorijų plotas dar turėtų ženkliai didėti. Kiek ta informacija privaloma (vykdymui), ar tokios reformos yra jau suplanuotos? 

- Europos Sąjungos Biologinės įvairovės strategijoje yra įrašyta: visoje ES saugomų teritorijų plotas turėtų sudaryti 30 proc. Lietuvoje dabar saugomų teritorijų plotas siekia 18,13 proc. šalies teritorijos. Ta procentinė išraiška padidėjo dėl Europos ekologinio tinklo Natura 2000 Buveinių apsaugai saugomų teritorijų (BAST) plėtimo. 

Artimiausiu metu tikėtina, jog bus (po atitinkamo Vyriausybės sprendimo) įsteigtas Juodymų telmologinis draustinis (Rokiškio r.). Šio draustinio tikslas išsaugoti vertingą Šiaurės Lietuvos regiono ir ypač Vakarų Aukštaičių plynaukštės šiaurinės regiono ekologiniam stabilumui svarbią Juodymų pelkės ekosistemą, teritorijoje randamas saugomas rūšis. Tai būtų pirmoji nauja valstybinė saugoma teritorija įsteigta nuo 2014 metų. 

Lietuvos Respublikos bendrajame plane užfiksuota, jog mūsų šalyje bus 30 proc. saugomų teritorijų. Ženklus skaičius, tad apie tai dar bus daug diskusijų, skaičiavimų. 

Visą interviu galite pasiskaityti naujausiame „Žaliajame pasaulyje".