copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirti ir gauti duomenų, kaip šį svetainė yra naudojama.


INFORMACIJA DĖL ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO

Data

2020 09 15

Įvertinimas
1
Zuvintas_maza foto.JPG

Pastaruoju metu viešoje erdvėje pasirodė įvairių vertinimų, susijusių su medžioklės reglamentavimu Žuvinto biosferos rezervate. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM specialistai išanalizavo aktualius teisės dokumentus ir pateikė pažymą. 

Pažymoje rašoma, kad Žuvinto biosferos rezervato teritorija yra kompleksinė saugoma teritorija. Ji skirstoma į konservacinio (gamtiniai rezervatai ir gamtiniai draustiniai), ekologinės apsaugos prioritetų, ekosistemų atkūrimo ir ūkinės veiklos (miškų ir žemės ūkio) zonas. Draudimai veiklai saugomose teritorijose yra nustatyti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, o pagal Saugomų teritorijų įstatymą saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo ypatumai  aprašomi nuostatuose. 

Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, patvirtintų 2020 m. liepos 1 d. nutarimu Nr, 729, 12 punkte rašoma, kad  biosferos rezervate medžioklė vykdoma „vadovaujantis medžioklę reglamentuojančiais teisės aktais“. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra jokių nuorodų į  kitus teisės aktus dėl apribojimų, susijusių su medžiokle. 

Medžioklės įstatyme draudimas medžioti įtvirtintas tik biosferos rezervato gamtiniuose rezervatuose, bet dėl kitų zonų (draustinių ir kt.) šiame teisės akte nėra pasisakoma. Tiesiogiai medžioklę reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra nustatyti medžioklės draudimai, bet yra papildomas teisinis reguliavimas. 

Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos tvarkymo plane patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 977, 12 punkte nustatyta, kad saugant tetervinų buveines ir migruojančių vandens paukščių – želmeninių ir baltakakčių žąsų sankaupų vietas, žemės ūkio ir ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto bei ekosistemų atkūrimo zonose žemės ūkio paskirties žemėje taikomi šių rūšių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos ir tvarkymo reikalavimai, numatyti Bendruose buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų (BAST/PAST) nuostatuose, tokiu būdu medžioklė yra draudžiama didžiojoje Žuvinto biosferos rezervato dalyje. 

Pastebėtina, kad pagal Tvarkymo plano sprendinių 12 p. BAST/PAST nuostatai nėra taikomi Žuvinto biosferos rezervate esantiems draustiniams (Liepakojų botaninio, Amalvo botaninio-zoologinio, Kiaulyčios botaninio-zoologinio, Paželsvių botaninio-zoologinio, Žaltyčio botaninio-zoologinio, Želsvos botaninio-zoologinio), todėl medžioklė šiose teritorijose tvarkymo plano sprendiniais nėra specifiškai reguliuojama ir vyksta bendrąja tvarka. Tai sudaro apie 34 proc. visos Žuvinto biosferos rezervato teritorijos. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM informuoja, kad Žuvinto biosferos rezervato direktoriaus A. Pranaičio viešai išsakytos nuomonės pagrįstumas bus vertinamas teisės aktų nustatyta tvarka.