>
2024-01-08

BUS RENGIAMA PLANUOJAMO STEIGTI GERMANTO REGIONNIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA

Vyriausybė pritarė, kad būtų pradėta rengti steigiamo Germanto regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planų) ir patvirtino planavimo tikslus. Iniciatyva įsteigti Germanto regioninį parką atėjo iš Telšių regiono, tam 2022 m. pritarė Telšių rajono savivaldybės taryba.

Germanto regioninis parkas steigiamas siekiant išsaugoti etaloninį Žemaičių aukštumos kraštovaizdžio kompleksą, biologinę įvairovę ir kultūros paveldo objektus. Jį įsteigus tikimasi aktyviau naudoti rekreacinius ir turistinius išteklius, esančių regioninio centro – Telšių miesto – artimojoje aplinkoje. Numatoma kompleksiškai vystyti Germanto ežero apylinkes, pritaikyti jas lankymuisi, tuo pačiu išsaugant gamtines vertybes.

Preliminarios planuojamo steigti parko ribos apims esamus Germanto kraštovaizdžio, Buožėnų ir Vilkaičių geomorfologinius draustinius. Į  Germanto regioninio parko teritoriją taip pat pateks dalis itin vertingų gamtinių teritorijų, EB svarbos buveinių, vertingų miškų, kurie yra už minėtų draustinių ribų. Bus užtikrinta tinkama jų apsauga, sureguliuota rekreacinė ir ūkinė veikla, teritorijų naudojimas, sukurta lankymosi infrastruktūra.

Atkreipiame dėmesį, kad Europos Komisijos komunikate „2030 m. ES biologinės įvairovės strategija“ numatyta iki šio dešimtmečio pabaigos ES saugoti bent 30 proc. sausumos ir 30 proc. jūrų ploto. Vyriausybės programoje iškeltas tikslas, kad Lietuvos saugomų teritorijų plotas pasiektų 20 proc. šalies teritorijos. Šiuo metu jis siekia 18,39 proc. šalies teritorijos.

Aplinkos ministerijos informacija