BAIGTI GAMTOTVARKOS PROJEKTO DARBAI 

Data

2019 12 06

Įvertinimas
0
VilkijPoTvark1908 (4)-su logo.jpg

Žagarės regioninio parko direkcija baigė vykdyti darbus pagal projektą „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas NATURA 2000 teritorijose“.

Projekto įgyvendinimo metu Žagarės regioniniame parke tiek 2018 m., tiek 2019 m. vykdyti darbai paukščių (PAST) ir buveinių apsaugai (BAST) svarbiose teritorijose: BAST Žagarės miško tvarkymas, BAST Mūšos tyrelio tvarkymas, PAST Vilkijos upės tvarkymas. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos skirtos Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipams, saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėms apsaugoti ar atkurti, nes svarbu išsaugoti jų biologinę įvairovę Europos Bendrijoje. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos skirtos saugomų rūšių laukinių paukščių natūralioms populiacijoms jų paplitimo arealuose išsaugoti, taip pat migruojančių paukščių perėjimo, šėrimosi, mitybos, susitelkimo poilsio ir migracijos metu vietoms išsaugoti.

BAST Mūšos tyrelio miškas, vykdant projekto veiklas, 2018 m. žiemą buvo nukirstos ir pašalintos sumedėjusios augalijos atžalos iš 11,8 ha teritoriją užimančios pelkės plynės. Šią plynę sudaro aukštapelkės, tarpinio tipo ir žemapelkės plynių kompleksas. Medelių ir krūmų atžalų šalinimo darbai dar pakartoti 4 kartus – 2018 m. ir 2019 m. birželio ir rugsėjo mėnesiais. Tikimasi, kad atlikus tvarkymo ir priežiūros darbus, pagerėjo sąlygos augti dėmėtosioms ir smailialapėms gegūnėms, taip pat ir būdingoms atvirų pelkių augalų rūšims, o ši atverta plynė ir toliau bus perspektyvia tetervinų tuokviete. Įgyvendinamo gamtotvarkos projekto tikslas - sudaryti sąlygas buveinėms ir rūšims atsikurti, jas išsaugoti, atitinkamai sudaryti prielaidas saugomos teritorijos vertybių būklei gerinti.

Įgyvendinant BAST Žagarės miškas gamtotvarkos planą buvo numatyti sutvarkyti ir prižiūrėti 6 miško sklypai (28,7 ha), kuriuose aptinkamos Lietuvos miškų orchidėja vadinamos plačialapės klumpaitės – Lietuvoje labai retas augalas, įrašytas į Raudonąją knygą. Čia buvo siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas augti šiai europinės svarbos rūšiai – buvo retinamas trakas, iškirsti ir pašalinti lazdynų, ievų, karklų krūmai, kai kurie jų praretinti paliekant augti po keletą stiebų. Darbai vykdyti 2018 m. pavasarį, jie pakartoti 2019 m. rudenį, stengiantis sudaryti atitinkamo dirvožemio paviršiaus užpavėsinimo sąlygas, nes plačialapės klumpaitės yra jautrios miško mikroklimato sąlygoms – gaunamos saulės šviesos kiekiui, oro ir dirvožemio drėgmei. 
BAST Žagarės miškas taip pat tvarkytos 3 kitos europinės svarbos rūšies - stačiosios dirvuolės – radavietės. Dėl miškų tvarkymo ypatumų šios radavietės yra susiformavusios miško kvartalinėse linijose. 2018 m. pavasarį nupjauti ir iš ploto pašalinti krūmai gamtotvarkos plane numatytose kvartalinių linijų dalyse ir iki 2 m atstumu į šalis nuo jų (1 ha plote). 2018 m. spalio mėnesį šios kvartalinių linijų dalys (0,5 ha) nušienautos. Šie darbai pakartoti 2019 m. rudenį. Taip buvo pagerinta stačiųjų dirvuolių populiacijos gausiausiose radavietėse būklė, sudarytos sąlygos šios populiacijos būklės gerėjimui ateityje. 

BAST Vilkijos upės slėnis gamtotvarkos plane numatoma 3 plotuose (4 ha) atkurti ir palaikyti europinės svarbos buveines – eutrofinių aukštųjų žolynų pievas, o 1 tvarkomame plote (0,7 ha) numatyta atkurti gerą stačiųjų dirvuolių radavietės būklę. 2018 m. pavasarį šiuose 4 tvarkomuose plotuose buvo pašalinta menkavertė sumedėjusi augalija. Tų pačių metų rudenį šios pievos ir stačiųjų dirvuolių radavietės aplinka buvo nušienauta. Šienavimo darbai pievose pakartoti 2019 m. Taip buvo atkurta gera eutrofinių aukštųjų žolynų pievų būklė, pagerintos augimo sąlygos stačiosioms dirvuolėms. 

2018 ir 2019 m. įvykdžius projekto veiklas buvo įgyvendinti gamtotvarkos projektai Žagarės miške, Mūšos tyrelio miške ir Vilkijos upės slėnyje, kurių metu atkurta gera saugomų gamtinių vertybių apsaugos būklė, užtikrintas jų išlikimas ateityje taikant mažiau lėšų reikalaujančius sutvarkytų teritorijų priežiūros darbus. 

Žagarės regioninio parko direkcijos informacija