Kovos su korupcija programos

Kovos su korupcija programos – tai viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytų korupcijos prevencijos priemonių.

Kovos su korupcija programos skirstomos į Lietuvos Respublikos nacionalinę, šakines, institucines ir kitas programas.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lietuvos Respublikos aplinkos ministro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2018 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. D1-193

                                                                                                                                           (2019 m. balandžio 10  d. įsakymo Nr. D1-211  redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2018–2020 METAMS PLANas

 

Eil.

Nr.

 

Priemonės

 

Tikslas ir uždaviniai

 

Laukiami rezultatai

 

Įvykdymo terminas

Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys ar jai pavaldi institucija, atsakinga už priemonės įvykdymą

 

VI. Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo srityje

 

 

 

 

 

 

 

6.

Parengti viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimo rekomendacijas ir parengti (2 kartus į metus) informaciją darbuotojams apie prievolę deklaruoti viešųjų ir privačiųjų interesus ir vengti interesų konflikto.

Suvokta (įsigilinta) į Įstatymo paskirtį ir uždavinius.

 

Reguliariai atnaujinamos žinos Įstatymo reguliuojamoje srityje.

 

Žinomos prievolės kylančios iš Įstatymo.

Du kartus į metus informuoti darbuotojai apie prievolę deklaruoti viešus privačius interesus.

Laiku pateiktos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijos.

2018–2020 m.

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

7.

Pakeisti vidinius Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės aktus dėl viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo.

Vykdyti korupcijos prevenciją.

 

Pakeisti teisės aktai, kurie nustatys tvarką dėl viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo.

2019 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

VII. Korupcijos prevencijos srityje (korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, rotacijos taikymas, teismų praktikos analizė ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Reguliariai analizuoti teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teisės aktus ir pareikalauti, kad: teismų suformuotos nuostatos būtų taikomos priimant sprendimus dėl administracinių poveikio priemonių taikymo;

pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

 

 

Skaidrumo ir kokybės didinimas.

Atlikta analizė nustatys priežastis ir atskleis tarnautojų veiklos ir teisės aktų trūkumus. Užtikrins, kad praktikoje vienodai būtų taikomos teisės normos, kurios kartais suprantamos dviprasmiškai ir dėl kurių taikymo yra pasisakę teismai.

Kasmet

2018–2020 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

Aplinkos apsaugos departamentas

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

  VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS (IR PAVALDŽIŲ INSTITUCIJŲ) DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO BEI VEIKSMŲ, GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ, TVARKOS APRAŠAS

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo tvarkos aprašas

________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-11