Korupcijos rizikos analizė ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos teiktų siūlymų įgyvendinimas

         Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 6 dalis korupcijos rizikos analizę apibrėžia kaip  korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymą ir nagrinėjimą antikorupciniu požiūriu.

        Korupcijos rizikos analizę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba:

  • 2021 m.  analizuota Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos veikla koreguojant saugomų teritorijų ribas, nustatant veiklos sąlygas saugomose teritorijose, jose vykdomos veiklos atitikties nustatytam teisiniam reglamentavimui kontrolės vykdyme (2021 m. korupcijos rizikos analizė)

   

  •  2022 m.  analizuota Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Akmenės, Kelmės, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybių veikla, susijusi su poveikio aplinkai vertinimo, leidimų išdavimo, teritorijų planavimo ar kitokia veikla, galinti įtakoti vėjo energetikos projektų veiklą (2022 m. korupcijos rizikos analizė)
  • Pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas 
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-25