Korupcijos rizikos analizė

        Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi korupcijos rizikos analizė suprantama kaip valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos analizė antikorupciniu požiūriu Vyriausybės nustatyta tvarka ir motyvuotos išvados dėl korupcijos mažinimo, kovos su korupcija programos parengimo ir pasiūlymų dėl programos turinio pateikimas, taip pat kitų korupcijos prevencijos priemonių rekomendavimas už jų įgyvendinimą atsakingoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms.

        Korupcijos rizikos analizę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.

                     Antikorupcinė analizė ir vertinimas buvo atlikti šiose VSTT veiklos srityse:

         2018 m.

Viešieji pirkimai

         2019 m.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas 

Planavimo procedūrų vykdymas

        2020 m.

Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas.

Planų ir programų, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas.

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo teikimas.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16