Korupcijos prevencijos programa, Korupcijos prevencijos priemonių planas, jo vykdymas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021-2027 m. korupcijos prevencijos programa, taikoma ir Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

 prie Aplinkos ministerijos 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-26         

 

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2022 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr.

 

Priemonės

 

Tikslas ir uždaviniai

 

Laukiami rezultatai

 

Įvykdymo terminas

Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys ar jai pavaldi institucija, atsakinga už priemonės įvykdymą

 

 

Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo srityje

 

  1.  

Parengti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir saugomų teritorijų direkcijų darbuotojams informaciją apie Aplinkos ministerijos patvirtintus antikorupcinio elgesio standartus (antikorupcinio elgesio kodeksą)

 

Užtikrinti sąžiningumą, atsakingumą, korupcijos netoleravimą

Korupcijos netoleravimas saugomų teritorijų apsaugos sistemoje

2022 m. I ketvirtis

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

  1.  

Dalyvauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklose

 

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas

Nepakantumas korupcijai

2022 m. pirmas ir antras pusmečiai

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

Korupcijos prevencijos srityje (tolerancijos korupcijai nustatymas, teismų praktikos analizė ir kt.)

 

  1.  

Vykdyti viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolę

 

Minimizuoti korupcijos riziką viešųjų ir privačių interesų srityje

 

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės užtikrinimas

 

2022 m. kiekvieną ketvirtį

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

  1.  

Tęsti vykdomą saugomų teritorijų direkcijų ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teismų praktikos apibendrinimą ir su juo supažindinti visus sistemos darbuotojus

Darbuotojų teisinis švietimas sprendžiant tam tikrus klausimus (pvz., servitutai, juridinio fakto nustatymas, neteisėta statyba)

 

 

 

 

Mažinti neteisingų / neteisėtų sprendimų priėmimo riziką  

 

 

2022 m.

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Atlikti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų  darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymą

 

Nustatyti darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją, jų patirtį ir santykį su tokiomis apraiškomis, sužinoti darbuotojų požiūrį ir poreikį dėl korupcijos prevencijos priemonių

 

 

Nustatyti darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį 

 

 

 

2022 m. II pusmetis

 

 

 

 

 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

 

 

 

4.

 

Parengti ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinti saugomų teritorijų direkcijų veiklos patikrinimo aprašą

 

Užtikrinti veiklos aiškumą, pašalinti sąlygas galimam piktnaudžiavimui

 

Galimo piktnaudžiavimo užkardinimas

 

2022 m. II ketvirtis

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

5.

 

Inventorizuoti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir saugomų teritorijų direkcijų vykdytus saugomų teritorijų tyrimus, monitoringus, studijas ir sudaryti šių duomenų rinkinį

 

Suvaldyti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytą korupcijos riziką į saugomas teritorijas įtraukiant ar iš jų išbraukiant tam tikras teritorijas

 

Korupcijos rizikos suvaldymas

 

2022 m. IV ketvirtis

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

6.

Parengti kriterijus dėl saugomų teritorijų buferinių apsaugos zonų nustatymo

 

 

Suvaldyti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytą korupcijos riziką į saugomas teritorijas įtraukiant ar iš jų išbraukiant tam tikras teritorijas

Korupcijos rizikos suvaldymas

 

2022 m. IV ketvirtis

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

7.

Inicijuoti Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020-06-03 įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706, 34.6 papunkčio pakeitimą parengiant šios teisės normos projektą

 

Suvaldyti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytą korupcijos riziką į saugomas teritorijas įtraukiant ar iš jų išbraukiant tam tikras teritorijas

Korupcijos rizikos suvaldymas

2022 m. IV ketvirtis

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

    

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas 2022 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

 prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

  2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.V-36          

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

 

Priemonės

 

Tikslas ir uždaviniai

 

Laukiami rezultatai

 

Įvykdymo terminas

Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys ar jai pavaldi institucija, atsakinga už priemonės įvykdymą

 

 

Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo srityje

 

  1.  

Parengti informaciją darbuotojams apie prievolę deklaruoti viešųjų ir privačiųjų interesus ir pareigą vengti interesų konflikto

Reguliariai atnaujinamos žinos įstatymo reguliuojamoje srityje.

 

Žinomos prievolės kylančios iš įstatymo.

Laiku pateiktos viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijos, išvengta interesų konflikto

2021 m., nemažiau nei 2 kartus per metus

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

  1.  

Atlikti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Am ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų  darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymą

Nustatyti darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją, kiek plačiai paplitęs šis reiškinys, jų patirtį ir santykį su tokio pobūdžio apraiškomis

Nepakantumo korupcijai  didinimas, nepotizmo apraiškų netoleravimas, priimamų sprendimų skaidrumas

 

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

  1.  

Dalyvauti LR specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose mokymuose

Atnaujintos žinios, gauta naujausia informacija

Geresnis teisė aktų žinojimas, gauti praktiniai įgūdžiai

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

Korupcijos prevencijos srityje (rotacijos taikymas, teismų praktikos analizė ir kt.)

 

  1.  

Vykdyti viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolę

 

Minimalizuoti riziką viešųjų ir privačių interesų srityje.

 

 

Vykdoma kontrolė užtikrins Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi.

 

2021 m. ne mažiau nei 2 kartus per metus

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

 

  1.  

Kasmet apibendrinti naujausią direkcijų ir VSTT teismų praktiką

 

Gilinti darbuotojų teisines žinias, supažindinti juos su aktualiais teismų sprendimais, palengvinti tam tikrų problemų sprendimą (pvz., servitutai, juridinio fakto nustatymas, neteisėta statyba ir kt.) remiantis esama teismų praktika, tokiu būdu sumažinant neteisingų / neteisėtų sprendimų priėmimo riziką   

Geresnis darbuotojų teisinis išprusimas, tinkamesnis sprendimų priėmimas konkrečiose situacijose, atsižvelgiant į esamą teismų praktiką, didesnė teisingo sprendimo priėmimo tikimybė

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

 

                     

 

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas 2021 m 

__________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-09