Korupcijos prevencija

        Teisės aktų antikorupcinis vertinimas – tai teisės aktų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

       Galiojančius Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  teisės aktus antikorupciniu požiūriu vertina Specialiųjų tyrimų tarnyba.
 

      Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) veiklą veikiantys korupcijos rizikos veiksniai sudarys galimybes korupcijai atsirasti.

      Siekiant nustatyti ir pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekama antikorupcinė analizė bei vertinimas (nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė) atitinkamoje Tarnybos veiklos srityje.

        Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi korupcijos rizikos analizė suprantama kaip valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos analizė antikorupciniu požiūriu Vyriausybės nustatyta tvarka ir motyvuotos išvados dėl korupcijos mažinimo, kovos su korupcija programos parengimo ir pasiūlymų dėl programos turinio pateikimas, taip pat kitų korupcijos prevencijos priemonių rekomendavimas už jų įgyvendinimą atsakingoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms.

        Korupcijos rizikos analizę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.

                     Antikorupcinė analizė ir vertinimas buvo atlikti šiose VSTT veiklos srityse:

         2018 m.

Viešieji pirkimai

         2019 m.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas 

Planavimo procedūrų vykdymas

        2020 m.

Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas.

Planų ir programų, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas.

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo teikimas.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

 

 

Kovos su korupcija programos – tai viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytų korupcijos prevencijos priemonių.

Kovos su korupcija programos skirstomos į Lietuvos Respublikos nacionalinę, šakines, institucines ir kitas programas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                     

 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

 prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

  2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.V-36          

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

 

Priemonės

 

Tikslas ir uždaviniai

 

Laukiami rezultatai

 

Įvykdymo terminas

Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys ar jai pavaldi institucija, atsakinga už priemonės įvykdymą

 

 

Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo srityje

 

  1.  

Parengti informaciją darbuotojams apie prievolę deklaruoti viešųjų ir privačiųjų interesus ir pareigą vengti interesų konflikto

Reguliariai atnaujinamos žinos įstatymo reguliuojamoje srityje.

 

Žinomos prievolės kylančios iš įstatymo.

Laiku pateiktos viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijos, išvengta interesų konflikto

2021 m., nemažiau nei 2 kartus per metus

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

  1.  

Atlikti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Am ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų  darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymą

Nustatyti darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją, kiek plačiai paplitęs šis reiškinys, jų patirtį ir santykį su tokio pobūdžio apraiškomis

Nepakantumo korupcijai  didinimas, nepotizmo apraiškų netoleravimas, priimamų sprendimų skaidrumas

 

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

  1.  

Dalyvauti LR specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose mokymuose

Atnaujintos žinios, gauta naujausia informacija

Geresnis teisė aktų žinojimas, gauti praktiniai įgūdžiai

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

Korupcijos prevencijos srityje (rotacijos taikymas, teismų praktikos analizė ir kt.)

 

  1.  

Vykdyti viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolę

 

Minimalizuoti riziką viešųjų ir privačių interesų srityje.

 

 

Vykdoma kontrolė užtikrins Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi.

 

2021 m. ne mažiau nei 2 kartus per metus

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

 

  1.  

Kasmet apibendrinti naujausią direkcijų ir VSTT teismų praktiką

 

Gilinti darbuotojų teisines žinias, supažindinti juos su aktualiais teismų sprendimais, palengvinti tam tikrų problemų sprendimą (pvz., servitutai, juridinio fakto nustatymas, neteisėta statyba ir kt.) remiantis esama teismų praktika, tokiu būdu sumažinant neteisingų / neteisėtų sprendimų priėmimo riziką   

Geresnis darbuotojų teisinis išprusimas, tinkamesnis sprendimų priėmimas konkrečiose situacijose, atsižvelgiant į esamą teismų praktiką, didesnė teisingo sprendimo priėmimo tikimybė

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

 

                     

__________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

DĖL ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VTEK REKOMENDACINĖS GAIRĖS DĖL LOBISTINĖS VEIKLOS IR ĮTAKOS TEISĖKŪRAI

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

  VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS (IR PAVALDŽIŲ INSTITUCIJŲ) DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO BEI VEIKSMŲ, GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ, TVARKOS APRAŠAS

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo tvarkos aprašas

________________________

                                                                              VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

         SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ NUMATYTA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIAJAI  TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ PRIVALOMA TVARKA

Eil.Nr.

Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas pavadinimas

    1.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Vadovybė

Direktorius

Aplinkos ministras

 

 

Vadovybė

Direktoriaus pavaduotojas

VSTT direktorius

 

 

Biologinės įvairovės skyrius

Vedėjas

VSTT direktorius

 

 

Kraštovaizdžio apsaugos skyrius

Vedėjas

VSTT direktorius

 

 

Teisės ir personalo skyrius

Vedėjas

VSTT direktorius

 

 

Viešųjų pirkimų ir projektų skyrius

Vedėjas

VSTT direktorius

 

 

Bendrųjų reikalų skyrius

Vedėjas

VSTT direktorius

 

 

Informacinių technologijų skyrius

Vedėjas

VSTT direktorius

     2.

Aukštaitijos NP ir Labanoro RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     3.

Dzūkijos NP ir Čepkelių Dz direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     4.

Žemaitijos NP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     5.

Kuršių nerijos NP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     6.

Anykščių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     7.

Asvejos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     8.

Aukštadvario RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     9.

Biržų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    10.

Dieveniškių istorinio RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    11.

Dubysos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    12.

Kauno marių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    13.

Krekenavos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    14.

Kurtuvėnų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    15.

Metelių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    16.

Nemuno deltos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    17.

Nemuno kilpų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    18.

Neries RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    19.

Pagramančio RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    20.

Pajūrio RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    21.

Panemunių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    22.

Rambyno RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    23.

Salantų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    24.

Sartų ir Gražutės RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    25.

Sirvėtos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    26.

Tytuvėnų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    27.

Varnių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    28.

Veisiejų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    29.

Ventos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    30.

Vištyčio RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    31.

Žagarės RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    32.

Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    33.

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    34.

Žuvinto biosferos rezervato direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

 

Už korupcijos prevenciją Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos atsakingas asmuo: Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė (8 5) 272 5835, 861459047, el. p.:  zydre.stirbiene@vstt.lt

Vtek Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

AM rekomendacijos dėl darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis

                                               Asmenys, atsakingi už interesų konfliktų prevenciją

                       Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono numeris

Elektroninis paštas

Renata Sochacka

Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

8 659 64 328

renata.sochacka@vstt.lt

 

                                                            Pavaldžios institucijos

1. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

 

 

 

 

2. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

 

 

 

 

3.Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Romualda Žičkienė

Teisės ir personalo skyriaus specialistė

8 640 48 187 

personalas@nerija.lt

 

4. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Nijolė Norvaišienė

Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė

8 448 49 337

nijole.norvaisiene@zemaitijosnp.lt

5. Asvejos regioninio parko direkcija

 

 

 

 

6. Anykščių regioninio parko direkcija

Rasa Gražienė

 

8 658 30 470

rasa.graziene@anyksciuparkas.lt

7. Aukštadvario regioninio parko direkcija

 Danutė Banuškevičienė

Vyriausioji specialistė

8 528 65 246;

8 608 17 545

d.banuskeviciene@arp.lt

8. Biržų regioninio parko direkcija

Rasa Zakrienė

Vyriausioji specialistė

8 603 29271

r.zakriene@birzuparkas.lt

9. Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija

Valentina Seliatycka

vyr. specialistė

8 645 51 600

valentina.seliatycka@dirpd.lt

 

10. Dubysos regioninio parko direkcija

 

 

 

 

11. Kauno marių regioninio parko direkcija

Sigita Gagienė

Vyr. specialistė

8 611 43 147

s.gagiene@kaunomarios.lt

12. Krekenavos regioninio parko direkcija

Kristina Potechina

Vyr. specialistė

8 608 97 103

kristina.potechina@krpd.am.lt

13. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

Justina Karakienė

bendrųjų reikalų specialistė

8 413 70 333

justina.karakiene@krpd.lt

14. Metelių regioninio parko direkcija

Jūratė Buinickienė

Vyriausioji specialistė

8 614 67 282

Jurate.buinickiene@meteliuparkas.lt

15. Nemuno deltos regioninio parko direkcija

 

 

 

 

16. Nemuno kilpų regioninio parko direkcija

Nijolė Jakimavičienė

vyriausioji specialistė

8 614 77 635

 nijole@nemunokilpos.lt

17. Neries regioninio parko direkcija

Krystyna Lialko

vyresnioji specialistė

8 620 78 635

krystyna@neriesparkas.lt.

 

18. Pagramančio regioninio parko direkcija

Aušra Bendikienė

Specialistė

8 621 92 906

ausra.bendikiene@pagramantis.am.lt

19. Pajūrio regioninio parko direkcija

Alvida Jurgelevičiūtė

vyriausioji specialistė

8 464 12 483

a.jurgeleviciute@pajuris.info

 

20. Panemunių regioninio parko direkcija

Vydas Verbilis 

Prevencinės veiklos specialistas

8 645 76254                  

vydas.verbilis@prpd.lt

21. Rambyno regioninio parko direkcija

 

 

 

 

22. Salantų regioninio parko direkcija

 

 

 

 

23. Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija

Asta Padarauskaitė

 vyriausioji specialistė

 8 607 86 637

asta.padarauskaite@sartaigrazute.am.lt

24. Sirvėtos regioninio parko direkcija

Pavel Trusov

Direktorius

8 616 40 133

rekreacija@sirveta.lt

25. Tytuvėnų regioninio parko direkcija

Lina Galinienė

Vyr. specialistė

8 646 41 789

lina.galiniene@trp.lt

26. Varnių regioninio parko direkcija

Violeta Jakavičienė

vyriausioji specialistė

8 444 69475

violeta.jakaviciene@varniuparkas.lt

 

27. Veisiejų regioninio parko direkcija

Veronika Muliuolienė     

specialistė   

8 318 56 234
 

veronika.muliuoliene@veisiejuparka

28. Ventos regioninio parko direkcija

Agnė Jakutytė

viešojo administravimo specialistė

8 674 13 801

 agne.jakutyte@ventosparkas.lt

29. Vištyčio regioninio parko direkcija

Raimonda Zufarovienė

specialistė

8 342 63532;

8 608 06 238

r.zufaroviene@vistytis.lt

30. Žagarės regioninio parko direkcija

Dalė Jarulytė

Vyr. specialistė

8 620 19 078

dale.jarulyte@zagaresrp.lt

31. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Dovydas Bučys

Vyresnysis specialistas

 +37069816119

 d.bucys@kamanos.lt

32. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija

 

 

 

 

33. Žuvinto biosferos rezervato direkcija

Nijolė Paplauskienė

Vyresnysis specialistas 

+37061475531

n.paplauskiene@zuvintas.lt

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-09