Korupcijos prevencija

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka vadovaudamasi Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 "Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo" (2022 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 11 redakcija).     

Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas, jei rengiamame teisės akto projekte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sritimis. 

Galiojančius Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  teisės aktus antikorupciniu požiūriu vertina Specialiųjų tyrimų tarnyba.
 

ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS (IR PAVALDŽIŲ INSTITUCIJŲ) DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO BEI VEIKSMŲ, GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ, TVARKOS APRAŠAS

VTEK Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

AM rekomendacijos dėl darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis

VTEK mokomoji vaizdo medžiaga

DĖL ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARACIJOS FORMA

VTEK REKOMENDACINĖS GAIRĖS DĖL LOBISTINĖS VEIKLOS IR ĮTAKOS TEISĖKŪRAI

LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS, NUSTATANTIS VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PATIRTOS LOBISTINĖS ĮTAKOS DEKLARAVIMO TVARKĄ /uploads/vstt/documents/files/AM%20%20lobizmo%20deklaravimo%20apra%C5%A1as.docx

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo tvarkos aprašas 

Aprašo priedai

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimo rezultatai 2020 m. 

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimo rezultatai 2022 m./uploads/vstt/documents/files/2022%20m_%20tyrimas.odt.docx

________________________

         Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 6 dalis korupcijos rizikos analizę apibrėžia kaip  korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymą ir nagrinėjimą antikorupciniu požiūriu.

        Korupcijos rizikos analizę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba:

 • 2021 m.  analizuota Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos veikla koreguojant saugomų teritorijų ribas, nustatant veiklos sąlygas saugomose teritorijose, jose vykdomos veiklos atitikties nustatytam teisiniam reglamentavimui kontrolės vykdyme (2021 m. korupcijos rizikos analizė)

     Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą apibrėžia kaip procedūrą, kuria nustatomi korupcijos rizikos veiksniai viešojo sektoriaus subjekto veikloje.

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                       Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

                                                                                                                                                                       2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-211 redakcija

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, SĄRAŠAS

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
1. Įstaigos teisės ir pareigos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
2. Išvadų dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo teikimas / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
3. Įstaigos teisės, pareigos planų ir programų, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar galimoms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatyme / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
4. Saugomų rūšių informacinės sistemos valdymas ir priežiūra / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
5. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo teisinis reglamentavimas, procedūros / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
6. Viešųjų pirkimų planavimas, organizavimas ir vykdymas / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
7. Turimų motorinių transporto priemonių naudojimas ir naudojimo kontrolė / KPĮ 6 str. 4 d. 5 p.
8. Mokamų paslaugų, susijusių su edukacija ir ekskursijomis, teikimas / KPS 6 str. 4 d. 5 p.

        Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas šiose Valstybinės saugomų teritorijų tanybos prie Aplinkos ministerijos veiklos srityse:

         2018 m.

Viešieji pirkimai /uploads/vstt/documents/files/Korupcija/i%C5%A1vada%20d%C4%97l%20korupcijos%20pasire%C5%A1kimo%20tikimyb%C4%972018.docx

         2019 m.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas 

Planavimo procedūrų vykdymas/uploads/vstt/documents/files/Korupcija/i%C5%A1vada%20d%C4%97l%20korupcijos%20pasire%C5%A1kimo%20tikimyb%C4%97s-2019-.odt

        2020 m.

Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/2%20priedas.pdf

Planų ir programų, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/3%20priedas%20%20(4).pdf

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo teikimas./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/4%20priedas.pdf

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/5%20priedas(1).pdf

 

        2021 m.

1. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigos veiklos srityje „Mokamų paslaugų, susijusių su edukacija ir ekskursijomis, teikimas“ įvertinimas./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/VSTT_mokamos_paslaugos_korupcijos_rizikos_vertinimas.pdf

2. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigos veiklos srityje „Saugomų rūšių informacinės sistemos valdymas ir priežiūra“ įvertinimas.korupcijos rizikos nustatymas SRIS srityje

3. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie aplinkos ministerijos pavaldžiose įstaigose./uploads/vstt/documents/files/Korupcija/Direkciju_apibendrinta_isvada_2021-09-15.pdf

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

 prie Aplinkos ministerijos 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-26          

 

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2022 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr.

 

Priemonės

 

Tikslas ir uždaviniai

 

Laukiami rezultatai

 

Įvykdymo terminas

Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys ar jai pavaldi institucija, atsakinga už priemonės įvykdymą

 

 

Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo srityje

 

 1.  

Parengti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir saugomų teritorijų direkcijų darbuotojams informaciją apie Aplinkos ministerijos patvirtintus antikorupcinio elgesio standartus (antikorupcinio elgesio kodeksą)

 

Užtikrinti sąžiningumą, atsakingumą, korupcijos netoleravimą

Korupcijos netoleravimas saugomų teritorijų apsaugos sistemoje

2022 m. I ketvirtis

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 1.  

Dalyvauti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklose

 

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas

Nepakantumas korupcijai

2022 m. pirmas ir antras pusmečiai

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

Korupcijos prevencijos srityje (tolerancijos korupcijai nustatymas, teismų praktikos analizė ir kt.)

 

 1.  

Vykdyti viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolę

 

Minimizuoti korupcijos riziką viešųjų ir privačių interesų srityje

 

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės užtikrinimas

 

2022 m. kiekvieną ketvirtį

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 1.  

Tęsti vykdomą saugomų teritorijų direkcijų ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teismų praktikos apibendrinimą ir su juo supažindinti visus sistemos darbuotojus

Darbuotojų teisinis švietimas sprendžiant tam tikrus klausimus (pvz., servitutai, juridinio fakto nustatymas, neteisėta statyba)

 

 

 

 

Mažinti neteisingų / neteisėtų sprendimų priėmimo riziką  

 

 

2022 m.

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Atlikti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų  darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymą

 

Nustatyti darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją, jų patirtį ir santykį su tokiomis apraiškomis, sužinoti darbuotojų požiūrį ir poreikį dėl korupcijos prevencijos priemonių

 

 

Nustatyti darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį 

 

 

 

2022 m. II pusmetis

 

 

 

 

 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

 

 

 

4.

 

Parengti ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinti saugomų teritorijų direkcijų veiklos patikrinimo aprašą

 

Užtikrinti veiklos aiškumą, pašalinti sąlygas galimam piktnaudžiavimui

 

Galimo piktnaudžiavimo užkardinimas

 

2022 m. II ketvirtis

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

5.

 

Inventorizuoti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir saugomų teritorijų direkcijų vykdytus saugomų teritorijų tyrimus, monitoringus, studijas ir sudaryti šių duomenų rinkinį

 

Suvaldyti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytą korupcijos riziką į saugomas teritorijas įtraukiant ar iš jų išbraukiant tam tikras teritorijas

 

Korupcijos rizikos suvaldymas

 

2022 m. IV ketvirtis

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

6.

Parengti kriterijus dėl saugomų teritorijų buferinių apsaugos zonų nustatymo

 

 

Suvaldyti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytą korupcijos riziką į saugomas teritorijas įtraukiant ar iš jų išbraukiant tam tikras teritorijas

Korupcijos rizikos suvaldymas

 

2022 m. IV ketvirtis

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

 

7.

Inicijuoti Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020-06-03 įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706, 34.6 papunkčio pakeitimą parengiant šios teisės normos projektą

 

Suvaldyti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytą korupcijos riziką į saugomas teritorijas įtraukiant ar iš jų išbraukiant tam tikras teritorijas

Korupcijos rizikos suvaldymas

2022 m. IV ketvirtis

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

 prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

  2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.V-36          

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2021 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

 

Priemonės

 

Tikslas ir uždaviniai

 

Laukiami rezultatai

 

Įvykdymo terminas

Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys ar jai pavaldi institucija, atsakinga už priemonės įvykdymą

 

 

Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo srityje

 

 1.  

Parengti informaciją darbuotojams apie prievolę deklaruoti viešųjų ir privačiųjų interesus ir pareigą vengti interesų konflikto

Reguliariai atnaujinamos žinos įstatymo reguliuojamoje srityje.

 

Žinomos prievolės kylančios iš įstatymo.

Laiku pateiktos viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijos, išvengta interesų konflikto

2021 m., nemažiau nei 2 kartus per metus

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

 1.  

Atlikti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Am ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų  darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymą

Nustatyti darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją, kiek plačiai paplitęs šis reiškinys, jų patirtį ir santykį su tokio pobūdžio apraiškomis

Nepakantumo korupcijai  didinimas, nepotizmo apraiškų netoleravimas, priimamų sprendimų skaidrumas

 

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

 1.  

Dalyvauti LR specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose mokymuose

Atnaujintos žinios, gauta naujausia informacija

Geresnis teisė aktų žinojimas, gauti praktiniai įgūdžiai

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

Korupcijos prevencijos srityje (rotacijos taikymas, teismų praktikos analizė ir kt.)

 

 1.  

Vykdyti viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolę

 

Minimalizuoti riziką viešųjų ir privačių interesų srityje.

 

 

Vykdoma kontrolė užtikrins Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi.

 

2021 m. ne mažiau nei 2 kartus per metus

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

 

 1.  

Kasmet apibendrinti naujausią direkcijų ir VSTT teismų praktiką

 

Gilinti darbuotojų teisines žinias, supažindinti juos su aktualiais teismų sprendimais, palengvinti tam tikrų problemų sprendimą (pvz., servitutai, juridinio fakto nustatymas, neteisėta statyba ir kt.) remiantis esama teismų praktika, tokiu būdu sumažinant neteisingų / neteisėtų sprendimų priėmimo riziką   

Geresnis darbuotojų teisinis išprusimas, tinkamesnis sprendimų priėmimas konkrečiose situacijose, atsižvelgiant į esamą teismų praktiką, didesnė teisingo sprendimo priėmimo tikimybė

2021 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

 

                     

__________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                           PATVIRTINTA

                           Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos

                           prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

                           2021 m. rugsėjo  15    d. įsakymu Nr. V-183

 

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2021-2022 M. PRIEMONIŲ PLANAS NUSTATYTIEMS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAMS VALDYTI IR/AR PAŠALINTI

 

 

1 lentelė. Mokamų paslaugų, susijusių su edukacija ir ekskursijomis, teikimas

 

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai

Konkrečios priemonės, kurių būtina imtis nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti

Planuojamų įgyvendinti konkrečių priemonių korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti terminai / atsakingi vykdytojai

Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti tikslai įgyvendinus priemones nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti / atsakingi už stebėseną (identifikavimą) įstaigos asmenys / padaliniai

Nustatytas išorinis/vidinis galimos korupcijos veiksnys. VSTT teikiamos mokamos paslaugos yra viešosios paslaugos. Paslaugų atlyginimo dydis nėra  nustatytas įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais. Paslaugų atlyginimo dydį turi nustatyti viešojo administravimo subjektas, kuris administruoja tos viešosios paslaugos teikimą. Viešojo administravimo subjektas, kuris teikia viešąją paslaugą, negali administruoti viešosios paslaugos teikimo (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 20 str. 5 d., 6 d.). VSTT nuostatų 12.8 pap. suteikia teisę teikti minimą paslaugą, tačiau jokiais teisės aktais nėra nustatytas viešojo administravimo subjektas, kuriam būtų suteikta teisė administruoti šią VSTT teikiamą viešąją paslaugą. Esant teisinio reguliavimo spragoms, VSTT, teikdama mokamą viešąją paslaugą, pati šią paslaugą ir administruoja, kas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų 9.6 pap. jai pavesta koordinuoti ir pagal kompetenciją organizuoti visuomenės švietimą ir informavimą aplinkos apsaugos klausimais, kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją prašant inicijuoti šių nuostatų papildymą nustatant ministerijai pareigą tvirtinti VSTT teikiamų mokamų viešųjų paslaugų įkainius. 

Planuojamas parengti kreipimosi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją terminas – iki 2021 m. spalio 15 d.  Atsakingas vykdytojas – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Jonas Platūkis

Rezultatas, pagal kurį bus nustatyta, ar pasiektas užsibrėžtas tikslas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų papildymas įpareigojant ministeriją tvirtinti VSTT teikiamų mokamų viešųjų paslaugų įkainius.

Atsakinga už stebėseną -

direktoriaus pavaduotoja Rūta Lapinskienė

 

2 lentelė. Saugomų rūšių informacinės sistemos valdymas ir priežiūra

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai

Konkrečios priemonės, kurių būtina imtis nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti

Planuojamų įgyvendinti konkrečių priemonių korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti terminai / atsakingi vykdytojai

Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti tikslai įgyvendinus priemones nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti / atsakingi už stebėseną (identifikavimą) įstaigos asmenys / padaliniai

Nustatyti išoriniai/vidiniai korupcijos veiksniai:

 1. Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-07-14 įsakymu Nr. D1-562, 51 p. turi būti nurodytas 49 p., bet ne 48 p., nes radavietės, kurių SRIS duomenų tikslinimo reikalingumas galėtų būti sprendžiamas, patvirtintos 49 p. Šis 51 p. netikslumas, o kartu ir dviprasmiškumas pažeidžia norminio teisės akto aiškumo principą (Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 str. 2 d. 6 p.), o tuo pačiu ir apsunkina Saugomų rūšių radaviečių, augaviečių duomenų tikslinimo komisijos darbą.
 2. VSTT teikia paslaugą, susijusią su saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių duomenų priėmimu ir jų registravimu SRIS. Tai yra administracinė paslauga (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 str. 1 d.). Tačiau šios teikiamos administracinės paslaugos aprašymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 str. 2-3 d. nustatyta tvarka nėra patvirtintas, o tuo pačiu ir paskelbtas VSTT internetinėje svetainėje
 3. VSTT Biologinės įvairovės skyrius atlieka SRIS ir SRIS asmens duomenų tvarkytojo funkcijas, tačiau jos pilna apimtimi, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymo 2 str. 2 d., nėra įtvirtintos Biologinės įvairovės skyriaus nuostatuose, patvirtintuose VSTT direktoriaus 2018-03-22 įsakymu Nr. V-86. Skyriaus nuostatuose taip pat nėra nustatyta, jog jis atlieka SRIS ir su SRIS susijusių asmens duomenų tvarkytojo funkcijas, ir kad yra atsakingas už šių duomenų saugą.
 4. VSTT valstybės tarnautojos V. P. pareigybės aprašymu, patvirtintu VSTT direktoriaus 2020-06-29 įsakymu Nr. V-73, nėra išsamiai ir aiškiai reglamentuotos atliekamos ir jai pavestos atlikti funkcijos kaip reikalaujama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 str. 2 d. ir Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-28 nutarimu Nr. 1176,19 p.

 

 

Kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją prašant pakeisti Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-07-14 įsakymu Nr. D1-562, 51 p. jame vietoje 48 p. nurodant 49 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti VSTT teikiamos administracinės paslaugos, susijusios su saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių duomenų priėmimu ir jų registravimu SRIS, aprašymą, jį patvirtinti ir paskelbti VSTT internetinėje svetainėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti VSTT Biologinės įvairovės skyriaus nuostatus, papildant skyriui pavedama atlikti SRIS ir su SRIS susijusių asmens duomenų tvarkytojo funkcija bei nustatant, jog skyrius yra atsakingas už SRIS ir su SRIS susijusių asmens duomenų saugą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti naują V. P. pareigybės aprašymą ir jį patvirtinant pakeisti VSTT direktoriaus 2020-06-29 įsakymu Nr. V-73 patvirtintą VSTT Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą.

 

 

Priemonės įgyvendinimo terminas – iki 2021m. spalio 15 d. atsakingi vykdytojai - Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Saulis Skuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės įgyvendinimo terminas – iki 2021 m. spalio 5 d. atsakingi vykdytojai Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Justyna Jodko ir Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistė Vaidė Porvaneckienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės įgyvendinimo terminas – iki2021-11-03, atsakingi vykdytojai Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Saulis Skuja ir Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Renata Sochacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės įgyvendinimo terminas – iki 2021-11-03, atsakingi vykdytojai Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Saulis Skuja ir Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Renata Sochacka

 

 

Rezultatas, pagal kurį bus nustatyta, ar pasiektas užsibrėžtas tikslas – pakeistas Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-07-14 įsakymu Nr. D1-562, 51 p.

Atsakinga už stebėseną - direktoriaus pavaduotoja Rūta Baškytė

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatas, pagal kurį bus nustatyta, ar pasiektas užsibrėžtas tikslas – parengtas administracinės paslaugos, susijusios su saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių duomenų priėmimu ir jų registravimu SRIS, aprašymas, jo patvirtinimas ir paskelbimas VSTT internetinėje svetainėje.

Atsakingi už stebėseną - Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė ir Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Saulis Skuja

 

Rezultatas, pagal kurį bus nustatyta, ar pasiektas užsibrėžtas tikslas – pakeiti VSTT Biologinės įvairovės skyriaus nuostatai, juos papildant skyriui pavedama atlikti SRIS ir su SRIS susijusių asmens duomenų tvarkytojo funkcija bei nustatant, jog skyrius yra atsakingas už SRIS ir su SRIS susijusių asmens duomenų saugą.

Atsakingi už stebėseną direktoriaus pavaduotoja Rūta  Baškytė Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė

 

 

 

Rezultatas, pagal kurį bus nustatyta, ar pasiektas užsibrėžtas tikslas – parengtas naujas ir patvirtintas valstybės tarnautojos V. P. pareigybės aprašymas.

Atsakingi už stebėseną direktoriaus pavaduotoja Rūta  Baškytė Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė

 

 

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas 2021 m 

________________________

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys.  Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalį  prieš skiriant asmenį į atitinkamas pareigas įstaigos vadovas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad ji surinktų ir pateiktų įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

      

 

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2021 m. gruodžio  22   d.  įsakymu Nr. V-219

 

 

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT AR TEIKIANT ASMENĮ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Institucijos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovas skiriantis į pareigas

1.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Am

Vadovybė

Direktoriaus pavaduotojas

Tarnybos direktorius

 

 

Biologinės įvairovės skyrius

Vedėjas

Tarnybos direktorius

 

 

Kraštovaizdžio apsaugos skyrius

Vedėjas

Tarnybos direktorius

 

 

Teisės ir personalo skyrius

Vedėjas

Tarnybos direktorius

 

 

Viešųjų pirkimų ir projektų skyrius

Vedėjas

Tarnybos direktorius

 

 

 

Bendrųjų reikalų skyrius

Vedėjas

Tarnybos direktorius

 

2.

Aukštaitijos NP ir Labanoro RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

3.

Dzūkijos NP ir Čepkelių Dz direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

4.

Žemaitijos NP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

5.

Kuršių nerijos NP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

6.

Anykščių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

7.

Asvejos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

8.

Aukštadvario RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

9.

Biržų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

10.

Dieveniškių IRP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

11.

Dubysos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

12.

Kauno marių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

13.

Krekenavos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

14.

Kurtuvėnų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

15.

Metelių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

16.

Nemuno deltos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

17.

Nemuno kilpų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

18.

Neries RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

19.

Pagramančio RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

20.

Pajūrio RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

21.

Panemunių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

22.

Rambyno RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

23.

Salantų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

24.

Sartų ir Gražutės RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

25.

Sirvėtos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

26.

Tytuvėnų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

27.

Varnių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

28.

Veisiejų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

29.

Ventos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

30.

Vištyčio RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

31.

Žagarės RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

32.

Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

33.

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

34.

Žuvinto biosferos rezervato direkcija

Vadovybė

Direktorius

Tarnybos direktorius

 

                            Asmenys, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

                       Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono numeris

Elektroninis paštas

Jūratė Mikalčienė

Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

8 61977353

jurate.mikalciene@vstt.lt

 

                                                            Pavaldžios institucijos

1. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Sandra Rakštelytė

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

8 659 74 310

sandra.rakstelyte@aparkai.lt

2. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Vaidas Miliauskas

Vyriausiasis specialistas

8 610 10 999

v.miliauskas@dzukijosparkas.lt

3.Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Romualda Žičkienė

Teisės ir personalo skyriaus specialistė

8 640 48 187 

personalas@nerija.lt

 

4. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Giedrius Norvaišas

Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas

8 698 14 302

giedrius.norvaisas@zemaitijosnp.lt

5. Asvejos regioninio parko direkcija

Adrija Gasiliauskienė

direktorė

8 612 51 064

a.gasiliauskiene@asvejosparkas.lt

 

6. Anykščių regioninio parko direkcija

Rasa Gražienė

Vyriausioji specialistė

8 658 30 470

rasa.graziene@anyksciuparkas.lt

7. Aukštadvario regioninio parko direkcija

 Danutė Banuškevičienė

Vyriausioji specialistė

8 528 65 246;

8 608 17 545

d.banuskeviciene@arp.lt

8. Biržų regioninio parko direkcija

Kęstutis Baronas

direktorius

8 687 58343

k.baronas@birzuparkas.lt

9. Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija

Valentina Seliatycka

vyr. specialistė

8 645 51 600

valentina.seliatycka@dirpd.lt

 

10. Dubysos regioninio parko direkcija

Vygantas Kilčauskas

direktorius

8-614-25095

vygantas.kilcauskas@dubysa.info.

11. Kauno marių regioninio parko direkcija

Sigita Gagienė

Vyr. specialistė

8 611 43 147

s.gagiene@kaunomarios.lt

12. Krekenavos regioninio parko direkcija

Alma Kavaliauskienė

direktorė

8 687 10 999

a.kavaliauskiene@krpd.am.lt

13. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

Vidmantas Lopeta

Vyriausiasis specialistas

8 413 70 336

 

vidmantas.lopeta@krpd.lt

14. Metelių regioninio parko direkcija

Jūratė Buinickienė

Vyriausioji specialistė

8 614 67 282

Jurate.buinickiene@meteliuparkas.lt

15. Nemuno deltos regioninio parko direkcija

Povilas Bagdonas

Vyriausiasis specialistas

8 699 94 322

 p.bagdonas@nemunodelta.lt

16. Nemuno kilpų regioninio parko direkcija

Nijolė Jakimavičienė

vyriausioji specialistė

8 614 77 635

 nijole@nemunokilpos.lt

17. Neries regioninio parko direkcija

Krystyna Lialko

vyresnioji specialistė

8 620 78 635

krystyna@neriesparkas.lt.

 

18. Pagramančio regioninio parko direkcija

Aušra Bendikienė

Specialistė

8 621 92 906

ausra.bendikiene@pagramantis.am.lt

19. Pajūrio regioninio parko direkcija

Egidijus Jurkus

vyriausiasis specialistas

8 464 12 483

 

 direkcija@pajuris.info

 

20. Panemunių regioninio parko direkcija

Eglė Lopšaitienė

Vyriausioji specialistė

8 646 22 408                  

egle.lopsaitiene@prpd.lt

21. Rambyno regioninio parko direkcija

Vaidotas Klimantavičius

Vyriausiasis specialistas

8 659 72 412

krastotvarka@rambynoparkas.lt

 

22. Salantų regioninio parko direkcija

Irma Žąsytienė

 

vyr. specialistė

8 614 48 404

irma.zasytiene@salanturp.l

23. Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija

Asta Padarauskaitė

 vyriausioji specialistė

 8 607 86 637

asta.padarauskaite@sartaigrazute.am.lt

24. Sirvėtos regioninio parko direkcija

Marius Semaška

vyr. specialistas

8 674 74 730

 

krastotvarka@sirveta.lt

25. Tytuvėnų regioninio parko direkcija

Lina Galinienė

Vyr. specialistė

8 646 41 789

lina.galiniene@trp.lt

26. Varnių regioninio parko direkcija

Violeta Jakavičienė

vyriausioji specialistė

8 444 69475

violeta.jakaviciene@varniuparkas.lt

 

27. Veisiejų regioninio parko direkcija

Veronika Muliuolienė     

specialistė   

8 318 56 234
 

veronika.muliuoliene@veisiejuparka

28. Ventos regioninio parko direkcija

Indrė Barkutė

 

viešojo administravimo specialistė

8 647 22824

 indre.barkute@ventosparkas.lt

29. Vištyčio regioninio parko direkcija

Raimonda Zufarovienė

specialistė

8 342 63532;

8 608 06 238

r.zufaroviene@vistytis.lt

30. Žagarės regioninio parko direkcija

Dalė Jarulytė

Vyr. specialistė

8 620 19 078

dale.jarulyte@zagaresrp.lt

31. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Dovydas Bučys

Vyresnysis specialistas

 8 698 16 119

 d.bucys@kamanos.lt

32. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija

 Saulius Bartminas

Vyriausiasis  specialistas

 8 446 41 445

 s.bartminas@viesvile.lt

33. Žuvinto biosferos rezervato direkcija

Regimantas Vabuolas

Vyriausiasis specialistas 

8 674 34 185

r.vabuolas@zuvintas.lt

 

 

 

 

 Praneškite apie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių saugomų teritorijų direkcijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija. 

Asmuo gali tapti pranešėju kai tenkinamos šios sąlygos:

1. Yra ar buvo susiję darbo arba sutartiniais santykiais su:

 • Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
 •  Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija;
 •  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija;
 •  Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija;
 •  Žemaitijos nacionalinio parko direkcija;
 •  Anykščių regioninio parko direkcija;
 •  Asvejos regioninio parko direkcijai:
 •  Aukštadvario regioninio parko direkcija;
 •  Biržų regioninio parko direkcija;
 •  Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija;
 •  Dubysos regioninio parko direkcija;
 •  Kauno marių regioninio parko direkcija;
 •  Krekenavos regioninio parko direkcija;
 •  Kurtuvėnų regioninio parko direkcija;
 •  Metelių regioninio parko direkcija;
 •  Nemuno deltos regioninio parko direkcija;
 •  Nemuno kilpų regioninio parko direkcija;
 •  Neries regioninio parko direkcija;
 •  Pagramančio regioninio parko direkcija;
 •  Pajūrio regioninio parko direkcija;
 •  Panemunių regioninio parko direkcija;
 •  Rambyno regioninio parko direkcija;
 •  Salantų regioninio parko direkcija;
 •  Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija;
 •  Sirvėtos regioninio parko direkcija;
 •  Tytuvėnų regioninio parko direkcija;
 •  Varnių regioninio parko direkcija;
 •  Veisiejų regioninio parko direkcija;
 •  Ventos regioninio parko direkcija;
 •  Vištyčio regioninio parko direkcija;
 •  Žagarės regioninio parko direkcija;
 •  Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija;
 •  Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija;
 •  Žuvinto biosferos rezervato direkcija.

2. Pranešama apie įstaigoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:

 •  nusikalstamą veiką; 
 •  administracinį nusižengimą;   
 • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 
 • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 
 • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijomis.

.

                                 Apie pažeidimą galite pranešti vienu iš šių būdų:

 1. Elektroniniu paštu: praneseju.apsauga@vstt.lt. Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“.
 2. Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompetentingam subjektui asmeniškai“.
 3. Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius.

                               Kompetentingas subjektas – darbo grupė.

                              Darbo grupės vadovas (-ė): Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė.

                              Nariai:

                              Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Manvydas Pilka;

                              Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Sochacka.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

                                               AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

      1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

      2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;

     3. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021-08-30   įsakymu Nr. V-173 patvirtintas „Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose ir informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo aprašas“ /uploads/vstt/documents/files/Korupcija/VSTT_praneseju_vidinis_kanalas_tvarkos_aprasas_2021.docx;

     4. Pranešimo apie pažeidimą šablonas /uploads/vstt/documents/files/Korupcija/PRANE%C5%A0IMAS%20APIE%20PA%C5%BDEIDIM%C4%84.docx.

 

     

                                                                                                    Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas
 2. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų derinimo formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“
 3. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KS-270 „Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo“
 4. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. KS-177 „Dėl Duomenų apie deklaruojančiųjų asmenų nepriimtus nusišalinimus ir institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimo ar nušalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
 5. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. KS-339 „Dėl Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 6. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. KS-340 „Dėl Pirkimuose kylančių interesų konfliktų nustatymo gairių patvirtinimo“
 7. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimas Nr. KS-291 „Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“
 8. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo tvarkos aprašas 

  Aprašo priedai

  

            INFORMACIJA APIE ASMENŲ NUSIŠALINIMO/ NUŠALINIMO ATVEJUS

                                                              2021 m.

 

EIL. Nr.

Asmens Vardas, pavardė

Pareigos

Priežastys

Nusišalinimas priimtas/nepriimtas

Nusišalinimo ar nušalinimo data

1.

Vygantas Kilčauskas

Dubysos regioninio parko direktorius

Nusišalinimas nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su jo nuosavybės teise valdomu nekilnojamuoju turtu, kuris yra Dubysos regioninio parko Betygalos kraštovaizdžio draustinyje.

Priimtas

2021-03-30

2.

Rimvydas Tamulaitis

Kurtuvėnų regioninio parko direktorius

Nusišalinimas nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su UAB „Infes Technologijos“

Priimtas

2021-07-26

3.

Aušra Feser

Kuršių nerijos NP direktorė

Nusišalinimas nuo sprendimų, susijusių su įmone „Euronet“, rengimo, svarstymo ar priėmimo

Priimtas

2021-07-28

4.

Pavel Trusov

Sirvėtos RP direktorius

Nusišalinimas nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su sodybos atstatymu Rakštelių k., Švenčionių sen., Švenčionių r.

Priimtas

2021-08-02

          

                           Asmenys, atsakingi už interesų konfliktų prevenciją

                       Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefono numeris

Elektroninis paštas

Renata Sochacka

Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

8 659 64 328

renata.sochacka@vstt.lt

 

                                                            Pavaldžios institucijos

1. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Sandra Rakštelytė

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

8 659 74 310

sandra.rakstelyte@aparkai.lt

       

2. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Vaidas Miliauskas

vyriausiasis specialistas

8 610 10 999

v.miliauskas@dzukijosparkas.lt

3.Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Romualda Žičkienė

Teisės ir personalo skyriaus specialistė

8 640 48 187 

personalas@nerija.lt

 

4. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Nijolė Norvaišienė

Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė

8 448 49 337

nijole.norvaisiene@zemaitijosnp.lt

5. Asvejos regioninio parko direkcija

Valė Meilūnienė

Vyriausioji specialistė

8 611 41 135

vale@asvejosparkas.lt

6. Anykščių regioninio parko direkcija

Rasa Gražienė

Vyriausioji specialistė

8 658 30 470

rasa.graziene@anyksciuparkas.lt

7. Aukštadvario regioninio parko direkcija

 Danutė Banuškevičienė

Vyriausioji specialistė

8 528 65 246;

8 608 17 545

d.banuskeviciene@arp.lt

8. Biržų regioninio parko direkcija

Rasa Zakrienė

Vyriausioji specialistė

8 603 29271

r.zakriene@birzuparkas.lt

9. Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija

Valentina Seliatycka

vyr. specialistė

8 645 51 600

valentina.seliatycka@dirpd.lt

 

10. Dubysos regioninio parko direkcija

Jolanta Juozapavičienė

Vyriausioji specialistė

8 658 53 084

jolanta.juozapaviciene@dubysa.info

11. Kauno marių regioninio parko direkcija

Sigita Gagienė

Vyr. specialistė

8 611 43 147

s.gagiene@kaunomarios.lt

12. Krekenavos regioninio parko direkcija

Kristina Potechina

Vyr. specialistė

8 608 97 103

kristina.potechina@krpd.am.lt

13. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

Justina Karakienė

bendrųjų reikalų specialistė

8 413 70 333

justina.karakiene@krpd.lt

14. Metelių regioninio parko direkcija

Jūratė Buinickienė

Vyriausioji specialistė

8 614 67 282

Jurate.buinickiene@meteliuparkas.lt

15. Nemuno deltos regioninio parko direkcija

Robertas Kubilius

vyriausiasis specialistas

8 699 94 125

r.kubilius@nemunodelta.lt

16. Nemuno kilpų regioninio parko direkcija

Nijolė Jakimavičienė

vyriausioji specialistė

8 614 77 635

 nijole@nemunokilpos.lt

17. Neries regioninio parko direkcija

Krystyna Lialko

vyresnioji specialistė

8 620 78 635

krystyna@neriesparkas.lt.

 

18. Pagramančio regioninio parko direkcija

Aušra Bendikienė

Specialistė

8 621 92 906

ausra.bendikiene@pagramantis.am.lt

19. Pajūrio regioninio parko direkcija

Alvida Jurgelevičiūtė

vyriausioji specialistė

8 464 12 483

a.jurgeleviciute@pajuris.info

 

20. Panemunių regioninio parko direkcija

Vydas Verbilis 

Prevencinės veiklos specialistas

8 645 76254                  

vydas.verbilis@prpd.lt

21. Rambyno regioninio parko direkcija

Vaidotas Klimantavičius

vyriausiasis specialistas

8 659 72 412

krastotvarka@rambynoparkas.lt

22. Salantų regioninio parko direkcija

Irma Žąsytienė

vyriausioji specialistė

8 614 48 404

 

irma.zasytiene@salanturp.lt

23. Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija

Asta Padarauskaitė

 vyriausioji specialistė

 8 607 86 637

asta.padarauskaite@sartaigrazute.am.lt

24. Sirvėtos regioninio parko direkcija

Pavel Trusov

Direktorius

8 616 40 133

rekreacija@sirveta.lt

25. Tytuvėnų regioninio parko direkcija

Lina Galinienė

Vyr. specialistė

8 646 41 789

lina.galiniene@trp.lt

26. Varnių regioninio parko direkcija

Violeta Jakavičienė

vyriausioji specialistė

8 444 69475

violeta.jakaviciene@varniuparkas.lt

 

27. Veisiejų regioninio parko direkcija

Veronika Muliuolienė     

specialistė   

8 318 56 234
 

veronika.muliuoliene@veisiejuparka

28. Ventos regioninio parko direkcija

Agnė Jakutytė

viešojo administravimo specialistė

8 674 13 801

 agne.jakutyte@ventosparkas.lt

29. Vištyčio regioninio parko direkcija

Raimonda Zufarovienė

specialistė

8 342 63532;

8 608 06 238

r.zufaroviene@vistytis.lt

30. Žagarės regioninio parko direkcija

Dalė Jarulytė

Vyr. specialistė

8 620 19 078

dale.jarulyte@zagaresrp.lt

31. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Dovydas Bučys

Vyresnysis specialistas

 8 698 16 119

 d.bucys@kamanos.lt

32. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Kristina Mudinaitė

vyriausioji specialistė

8 609 84 993

 k.mudinaite@viesvile.lt

33. Žuvinto biosferos rezervato direkcija

Nijolė Paplauskienė

Vyresnioji specialistė 

8 614 75 531

n.paplauskiene@zuvintas.lt

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-09