Korupcijos prevencija

        Teisės aktų antikorupcinis vertinimas – tai teisės aktų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

       Galiojančius Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos  teisės aktus antikorupciniu požiūriu vertina Specialiųjų tyrimų tarnyba.
 

      Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) veiklą veikiantys korupcijos rizikos veiksniai sudarys galimybes korupcijai atsirasti.

      Siekiant nustatyti ir pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekama antikorupcinė analizė bei vertinimas (nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė) atitinkamoje Tarnybos veiklos srityje.

        Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi korupcijos rizikos analizė suprantama kaip valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos analizė antikorupciniu požiūriu Vyriausybės nustatyta tvarka ir motyvuotos išvados dėl korupcijos mažinimo, kovos su korupcija programos parengimo ir pasiūlymų dėl programos turinio pateikimas, taip pat kitų korupcijos prevencijos priemonių rekomendavimas už jų įgyvendinimą atsakingoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms.

        Korupcijos rizikos analizę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.

                     Antikorupcinė analizė ir vertinimas buvo atlikti šiose VSTT veiklos srityse:

         2018 m.

Viešieji pirkimai

         2019 m.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas 

 

Planavimo procedūrų vykdymas

 

Kovos su korupcija programos – tai viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytų korupcijos prevencijos priemonių.

Kovos su korupcija programos skirstomos į Lietuvos Respublikos nacionalinę, šakines, institucines ir kitas programas.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lietuvos Respublikos aplinkos ministro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2018 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. D1-193

                                                                                                                                           (2019 m. balandžio 10  d. įsakymo Nr. D1-211  redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2018–2020 METAMS PLANas

 

Eil.

Nr.

 

Priemonės

 

Tikslas ir uždaviniai

 

Laukiami rezultatai

 

Įvykdymo terminas

Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys ar jai pavaldi institucija, atsakinga už priemonės įvykdymą

 

VI. Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo srityje

 

 

 

 

 

 

 

6.

Parengti viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimo rekomendacijas ir parengti (2 kartus į metus) informaciją darbuotojams apie prievolę deklaruoti viešųjų ir privačiųjų interesus ir vengti interesų konflikto.

Suvokta (įsigilinta) į Įstatymo paskirtį ir uždavinius.

 

Reguliariai atnaujinamos žinos Įstatymo reguliuojamoje srityje.

 

Žinomos prievolės kylančios iš Įstatymo.

Du kartus į metus informuoti darbuotojai apie prievolę deklaruoti viešus privačius interesus.

Laiku pateiktos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijos.

2018–2020 m.

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

7.

Pakeisti vidinius Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos teisės aktus dėl viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo.

Vykdyti korupcijos prevenciją.

 

Pakeisti teisės aktai, kurie nustatys tvarką dėl viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo.

2019 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

VII. Korupcijos prevencijos srityje (korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, rotacijos taikymas, teismų praktikos analizė ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Reguliariai analizuoti teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teisės aktus ir pareikalauti, kad: teismų suformuotos nuostatos būtų taikomos priimant sprendimus dėl administracinių poveikio priemonių taikymo;

pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

 

 

Skaidrumo ir kokybės didinimas.

Atlikta analizė nustatys priežastis ir atskleis tarnautojų veiklos ir teisės aktų trūkumus. Užtikrins, kad praktikoje vienodai būtų taikomos teisės normos, kurios kartais suprantamos dviprasmiškai ir dėl kurių taikymo yra pasisakę teismai.

Kasmet

2018–2020 m.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

Aplinkos apsaugos departamentas

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

  VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS (IR PAVALDŽIŲ INSTITUCIJŲ) DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO BEI VEIKSMŲ, GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ, TVARKOS APRAŠAS

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo tvarkos aprašas

________________________

                                                                              VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

         SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ NUMATYTA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIAJAI  TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ PRIVALOMA TVARKA

Eil.Nr.

Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas pavadinimas

    1.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Vadovybė

Direktorius

Aplinkos ministras

 

 

Vadovybė

Direktoriaus pavaduotojas

VSTT direktorius

 

 

Biologinės įvairovės skyrius

Vedėjas

VSTT direktorius

 

 

Kraštovaizdžio apsaugos skyrius

Vedėjas

VSTT direktorius

 

 

Teisės ir personalo skyrius

Vedėjas

VSTT direktorius

 

 

Viešųjų pirkimų ir projektų skyrius

Vedėjas

VSTT direktorius

 

 

Bendrųjų reikalų skyrius

Vedėjas

VSTT direktorius

 

 

Informacinių technologijų skyrius

Vedėjas

VSTT direktorius

     2.

Aukštaitijos NP ir Labanoro RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     3.

Dzūkijos NP ir Čepkelių Dz direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     4.

Žemaitijos NP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     5.

Kuršių nerijos NP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     6.

Anykščių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     7.

Asvejos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     8.

Aukštadvario RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

     9.

Biržų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    10.

Dieveniškių istorinio RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    11.

Dubysos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    12.

Kauno marių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    13.

Krekenavos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    14.

Kurtuvėnų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    15.

Metelių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    16.

Nemuno deltos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    17.

Nemuno kilpų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    18.

Neries RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    19.

Pagramančio RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    20.

Pajūrio RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    21.

Panemunių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    22.

Rambyno RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    23.

Salantų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    24.

Sartų ir Gražutės RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    25.

Sirvėtos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    26.

Tytuvėnų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    27.

Varnių RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    28.

Veisiejų RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    29.

Ventos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    30.

Vištyčio RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    31.

Žagarės RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    32.

Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    33.

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

    34.

Žuvinto biosferos rezervato direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

 

Už korupcijos prevenciją Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos atsakingas asmuo: Teisės ir personalo skyriaus vedėja Žydrė Stirbienė (8 5) 272 5835, 861459047, el. p.:  zydre.stirbiene@vstt.lt

Vtek Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

AM rekomendacijos dėl darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-09