Valstybės tarnautojų užduotys

      Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės Agnės Jasinavičiūtės 2023 m. veiklos užduotys   

  

1 užduotis: Įgyvendinant Žaliojo kurso programą, sudaryti prielaidas VSTT ir saugomų teritorijų direkcijų efektyvesniam valdymui ir funkcijų įgyvendinimui

 

2 užduotis: Koordinuoti „Natura 2000“ teritorijų tinklo nepakankamumo šalinimo procesą, koordinuoti rūšims ir natūralioms buveinių išsaugojimą, sudaryti prielaidas saugomų teritorijų sistemos plėtrai.

 

3 užduotis: Sėkmingai įgyvendinti VSTT metinį veiklos planą.

 

   Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojo Alberto Stanislovaičio 2023 m. veiklos užduotys

1 užduotis:

2 užduotis:

3 užduotis:

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Lapinskienės 2023 m. veiklos užduotys

1 užduotis: Užtikrinti pradėtų rengti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų nuoseklius procesus.

2 užduotis: koordinuoti VSTT ir ST direkcijų atliekamų funkcijų peržiūrą, pasiūlymų dėl jų atsisakymo ar naujų prisiėmimo savalaikį pateikimą Aplinkos ministerijai.

 

 

 

 

 

 

 

Saulis Skuja - Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas

1 užduotis: Papildyti vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus sąrašą EB svarbos natūralių buveinių tipais, šalinant „Natura 2000“tinklo trūkumus pagal EK pranešimą.

 

2 užduotis: Nustatyti arba atnaujinti EB svarbos natūralių buveinių BAST apsaugos tikslus „Natura 2000” teritorijoms.

 

3 užduotis: Koordinuoti gamtotvarkos planų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo procesą.

 

4 užduotis: Organizuoti Lietuvos natūralių pievų ir ganyklų ir pelkių ir šaltinynų parengtų skaitmeninių žemėlapių tvirtinimą ir duomenų perdavimą specialiųjų žemės naudojimo sąlygų registrui.

 

 

 

Žydrė Stirbienė - Teisės ir personalo skyriaus vedėja

2023 m. veiklos užduotys

1 užduotis: Suorganizuoti VSTT ir saugomų teritorijų direkcijų specialistų pasitarimus dėl prevencinės veiklos vykdymo ir esant poreikiui parengti metodinę medžiagą.

2 užduotis: Suorganizuoti reguliarius susitikimus su saugomų teritorijų direkcijų teisininkais, parengti informaciją aktualiais klausimais, dalintis gerąja praktika.

 

3 užduotis:Užtikrinti vidaus kontrolės, rizikų valdymo procesą VSTT.

4 užduotis: Organizuoti naujų darbuotojų adaptacijos ir (ar) darbuotojų motyvacijos modelio sukūrimą VSTT.

5 užduotis:  Parengti pasiūlymus dėl STD priskirtų, pridėtinės vertės saugomų vertybių apsaugai neduodančių, funkcijų atsisakymo.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-26