Nuostatai

 PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 377

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-787,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 redakcija,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. D1-81 redakcija,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 redakcija,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-191 redakcija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-228 redakcija)

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Aplinkos ministerijos, įgyvendinanti valstybinių gamtinių rezervatų, valstybinių gamtinių ir kompleksinių draustinių, gamtos paveldo objektų, valstybinių parkų, išskyrus regioninius parkus, kurių direkcijas įsteigė savivaldybių tarybos, ir istorinius nacionalinius parkus, biosferos rezervatų ir šioms saugomoms teritorijoms nustatytų buferinės apsaugos zonų, biosferos poligonų, atkuriamųjų sklypų ir kitų teritorijų, kurioms suteiktas „Natura 2000“ teritorijos statusas (toliau – Saugomos teritorijos), politikąbeiorganizuojanti valstybės įsteigtų Saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo politikos priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)
Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas, išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą, įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, sprendžia kitus teisės aktuose Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.

3.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)
Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu, Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

Tarnyba yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Tarnyba gali turėti kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių.

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. D1-81 (nuo 2015 m. vasario 3 d.) redakcija (TAR, 2015-02-02 Nr. 1411)

Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Tarnybos buveinės adresas: Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, Lietuvos Respublika.

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404  (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

Tarnybos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Tarnybos vieši pranešimai skelbiami respublikiniame dienraštyje ir Tarnybos interneto tinklalapyje.

 

II. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Tarnybos veiklos tikslai yra:

9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-191 (nuo 2021 m. kovo 31 d.) redakcija (TAR, 2021-03-31, Nr. 6568)

organizuoti ir koordinuoti Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų valstybinių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijų (toliau – Pavaldžios direkcijos) veiklą kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, paveldo išsaugojimo, saugomų teritorijų pažeidimų prevencijos, taikomųjų mokslinių tyrimų, pažintinio turizmo ir rekreacijos darnios plėtros srityse, taip pat Tarnybos direktoriaus įsakymu Pavaldžioms direkcijoms priskirtų valstybinių kompleksinių ir gamtinių draustinių, biosferos poligonų ir atkuriamųjų sklypų, kitų teritorijų, kurioms suteiktas „Natura 2000“ teritorijos statusas (toliau – Priskirtos saugomos teritorijos), apsaugos ir tvarkymo srityse;

9.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-228 (nuo 2023 m. liepos 11 d.) redakcija (TAR, 2023-07-10, Nr. 14227)

užtikrinti saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir tvarkymo projektų rengimą ir jų sprendinių įgyvendinimą, duomenų apie saugomas teritorijas kaupimą, informacijos sklaidą, gamtosauginį ir kultūrinį švietimą, organizuoti saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą;

9.3. įgyvendinti saugomų teritorijų politiką;

9.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

 užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo politikos priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

10. Tarnyba atlieka šias funkcijas:

10.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

įgyvendindama 9.1 punkte nurodytą veiklos tikslą:

10.1.1. įgyvendina Pavaldžių direkcijų savininko teises ir pareigas, kontroliuoja jų veiklą užtikrinant nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo laikymąsi bei Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo tikslinių programų įgyvendinimą;

10.1.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

kartu su Pavaldžiomis direkcijomis arba savarankiškai įgyvendina konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones arba organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

10.1.3. kartu su Pavaldžiomis direkcijomis arba savarankiškai organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus Saugomose teritorijose;

10.1.4. organizuoja ir koordinuoja Pavaldžių direkcijų metinių veiklos ataskaitų ir metinių veiklos planų pateikimą, atlieka jų vertinimą, tvirtina jų metines veiklos ataskaitas ir metinius veiklos planus;

10.1.5. paveda Pavaldžioms direkcijoms vykdyti Priskirtų saugomų teritorijų stebėseną (monitoringą), būklės vertinimą ir tam tikrus apsaugos, priežiūros bei tvarkymo darbus;

10.1.6. tvirtina Pavaldžių direkcijų teikiamų mokamų paslaugų įkainius;

10.1.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-191 (nuo 2021 m. kovo 31 d.) redakcija (TAR, 2021-03-31, Nr. 6568)

koordinuoja Pavaldžių direkcijų veiklą rengiant ir įgyvendinant prevencijos programas Saugomose teritorijose;

10.1.8. organizuoja ir koordinuoja veiklą, susijusią su lankytojų centrų, lauko informacinės sistemos ir infrastruktūros lankytojams įrengimu, paveldo objektų pritaikymu lankymui Saugomose teritorijose;

10.1.9. koordinuoja Pavaldžių direkcijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus bei jų kvalifikacijos kėlimą;

10.1.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

pagal kompetenciją koordinuoja gamtinių rezervatų miškų tvarkymą;

10.1.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404  (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

metodiškai vadovauja kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų arba savivaldybių tarybų įsteigtoms saugomų teritorijų direkcijoms.

10.2. įgyvendindama 9.2 punkte nurodytą veiklos tikslą:

10.2.1. organizuoja ir koordinuoja Saugomų teritorijų specialiųjų planų, gamtotvarkos planų ir projektų, tvarkymo ir techninių projektų, kitų strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų bei projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;

10.2.2 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

prieš steigiant Saugomas teritorijas, įvertina visuomenės poreikius, atlieka ekonominį vertinimą, numato reikalingos nutraukti veiklos (jeigu tai būtina) kompensavimo, žemės išpirkimo, pažeistų teritorijų atkūrimo išlaidas bei lėšų, reikalingų Saugomai teritorijai steigti bei tinkamai jos būklei palaikyti, finansavimo šaltinius arba organizuoja išvardytus darbus, rengiant Saugomų teritorijų specialiuosius planus;

10.2.3. informuoja žemės savininkus, valdytojus ir naudotojus apie steigiamas Saugomas teritorijas, skelbiamus saugomais gamtos paveldo objektus, apie priimtus sprendimus dėl Saugomų teritorijų įsteigimo ir gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomais; pagal kompetenciją sudaro apsaugos sutartis dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės, miško ir vandens telkinių naudojimo sąlygų su žemės, miško sklypų ir vandens telkinių savininkais bei valdytojais, kurių žemės, miško sklypai ar vandens telkiniai yra Saugomoje teritorijoje;

10.2.4. organizuoja suinteresuotų institucijų aprūpinimą Saugomų teritorijų specialiaisiais planais (parengus naujus);

10.2.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

pagal kompetenciją tvarko ir vykdo Saugomų teritorijų apskaitą ir inventorizaciją, registruoja Saugomas teritorijas;

10.2.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

vykdo Saugomų teritorijų valstybės kadastro vadovaujančiosios tvarkymo įstaigos ir kadastro tvarkymo įstaigos funkcijas, kaupia ir sistemina informaciją, reikalingą Saugomų teritorijų apsaugai ir tvarkymui organizuoti, teikia Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis žemės savininkams, kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka;

10.2.7. pagal kompetenciją nagrinėja veiklos projektus Saugomose teritorijose, strateginio ir teritorijų planavimo dokumentus, techninius projektus bei jų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms vertinimo dokumentus ir teikia išvadas dėl minėtuose dokumentuose planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo;

10.2.8. užtikrina informacijos sklaidą, teikia informaciją apie Saugomų teritorijų būklę ir tvarkymą, organizuoja leidinių apie Saugomas teritorijas, jų vertybes, būklę leidimą ir platinimą;

10.2.9. organizuoja įvairių visuomenės grupių švietimą, mokymus Saugomų teritorijų klausimais;

10.2.10. teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įrašyti į šio registro duomenis teisės aktuose ar teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus veiklos apribojimus ar kitus reikalavimus, susijusius su Saugoma teritorija, jeigu jie nebuvo įrašyti atkuriant nuosavybės teises į žemę, suteikiant ją naudoti, perleidžiant ar parduodant;

10.2.11. pagal kompetenciją rengia paraiškas paramai iš įvairių fondų gauti;

10.2.12. įgyvendina ir administruoja projektus, finansuojamus įvairių fondų paramos lėšomis;

10.2.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

organizuoja „Natura 2000“ teritorijų atranką bei tokių teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą, taip pat rengia ir teikia ataskaitas Europos Sąjungos institucijoms apie Buveinių (92/43/EEB) ir Paukščių (2009/147/EB) direktyvų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

10.2.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

dalyvauja rengiant ir derinant pozicijas teisės aktų įgyvendinimo klausimais Europos Sąjungos institucijose.

10.3. įgyvendindama 9.3 punkte nurodytą veiklos tikslą:

10.3.1. dalyvauja nagrinėjant valstybės, savivaldos institucijų ar įstaigų pateiktus teisės aktų, susijusių su Saugomomis teritorijomis, projektus;

10.3.2. pagal kompetenciją rengia įgyvendinamųjų teisės aktų, susijusių su Saugomomis teritorijomis, projektus;

10.3.3. pagal kompetenciją organizuoja teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą Saugomose teritorijose;

10.3.4. dalyvauja nagrinėjant pasiūlymus valstybės saugomoms teritorijoms steigti, jų riboms ir apsaugos režimui nustatyti ar pakeisti, teikia Aplinkos ministerijai pasiūlymus bei išvadas;

10.3.5. dalyvauja rengiant strategijas ir programas, susijusias su Saugomomis teritorijomis;

10.3.6. rengia Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo tikslines programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

10.3.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

rengia iš biudžeto finansuojamų programų projektus ir teikia juos Aplinkos ministerijai;

10.3.8. organizuoja ir kontroliuoja strategijų ir programų, susijusių su Saugomomis teritorijomis, įgyvendinimą;

10.3.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja kraštovaizdžio, Europos bendrijos svarbos rūšių, natūralių buveinių ir kitų gyvosios gamtos komponentų stebėsenos (monitoringo) programų rengimą ir vykdymą.

10.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

įgyvendindama 9.4 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

10.4.1. vykdo Saugomų rūšių informacinės sistemos SRIS tvarkytojo funkcijas;

10.4.2. organizuoja planavimo dokumentų, reikalingų natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims išsaugoti, atkurti rengimą;

10.4.3. organizuoja natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo priemonių įgyvendinimą;

10.4.4. organizuoja invazinių rūšių valdymo priemonių įgyvendinimą;

10.4.5. teikia informaciją apie natūralias buveines ir saugomas rūšis, jų tinkamą naudojimą, atkūrimą ir išsaugojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

10.4.6. organizuoja laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės plotų vienetuose, gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimą;

10.4.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

organizuoja laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės plotų vienetuose, globos priemonių įgyvendinimą.

11. Tarnyba taip pat atlieka šias funkcijas:

11.1. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus;

11.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

konsultuoja kitas institucijas Saugomų teritorijų planavimo, apsaugos ir tvarkymo, natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje klausimais;

11.3. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos bei reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis Saugomų teritorijų planavimo, apsaugos ir tvarkymo organizavimo klausimais, dalyvauja pasitarimuose, komisijose, darbo grupėse Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo klausimais, Aplinkos ministerijos pavedimu atstovauja ministerijai tarptautinėse organizacijose, ruošia medžiagą jų registravimui tarptautiniuose registruose;

11.4. vykdo aplinkos ministro, aplinkos viceministro, Aplinkos ministerijos kanclerio pavedimus, kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III. TARNYBOS TEISĖS

 

12. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus veiklos tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

12.1. nustatytąja tvarka gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų informaciją Tarnybos kompetencijos klausimais;

12.2. teikti pasiūlymus dėl Saugomų teritorijų teisinio reguliavimo tobulinimo;

12.3. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovus (jų vadovų sutikimu) Tarnybos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

12.4. nustatytąja tvarka rengti viešųjų pirkimų konkursus;

12.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076) redakcija

Pripažintas netekusiu galios;

12.6. būti Tarnybos nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti skirtos paramos gavėja;

12.7. pagal kompetenciją pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos valstybės, savivaldos institucijomis ar įstaigomis, taip pat su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis;

12.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-228 (nuo 2023 m. liepos 11 d.) redakcija (TAR, 2023-07-10, Nr. 14227)

teikti mokamas pažintinių teminių (gamtosauginės ir kultūrinės edukacijos) ekskursijų paslaugas;

13. Tarnyba gali turėti kitų teisių, kurias suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404(nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076) redakcija

Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtais ir aplinkos ministro patvirtintais Tarnybos metiniais veiklos planais. Patvirtinti Tarnybos metiniai veiklos planai skelbiami Tarnybos interneto tinklalapyje.

15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

Pripažintas netekusiu galios.

16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

Tarnybai vadovauja direktorius, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka ketverių metų kadencijai skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų aplinkos ministras. Direktorius skiriamas eiti pareigas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

17. Tarnybos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui.

18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

Tarnybos administracijos struktūrą, kurią sudaro departamentai ir skyriai, tvirtina aplinkos ministras. Tarnybos departamentai ir skyriai savo veikloje vadovaujasi Tarnybos direktoriaus patvirtintu Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos vidaus tvarkos taisyklėmis, departamentų ir skyrių nuostatais bei šiais nuostatais.

19. Tarnybos direktorius:

19.1. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Tarnybos veikloje;

19.2. sprendžia Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoja Tarnybos darbą, įgyvendinant veiklos tikslus ir atliekant nustatytas funkcijas;

19.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076) redakcija

leidžia įsakymus ir įsakymais tvirtinamus teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi Pavaldžiose direkcijose;

19.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404(nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Tarnybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;

19.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

teikia Aplinkos ministerijai Tarnybos metines veiklos ataskaitas ir aplinkos ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

19.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076) redakcija

tvirtina Pavaldžių direkcijų nuostatus, metines veiklos ataskaitas, metinius veiklos planus, metines išlaidų sąmatas bei derina Pavaldžių direkcijų pareigybių sąrašus;

19.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404(nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldos institucijose ir įstaigose arba įgalioja tai daryti kitus asmenis;

19.8. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

19.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

19.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Tarnybos direktoriaus pavaduotojus, departamentų direktorius, skyrių vadovus ir kitus valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis Pavaldžių direkcijų vadovus, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

19.11. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir aplinkos ministro jam pavestas funkcijas.

20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

Tarnybos direktorius vadovauja Tarnybos padaliniams tiesiogiai arba per Tarnybos direktoriaus pavaduotojus. Jei Tarnybos direktoriaus nėra, jį pavaduoja direktoriaus paskirtas direktoriaus pavaduotojas, o kai nėra pavaduotojų, – kitas Tarnybos direktoriaus įsakymu įgaliotas Tarnybos valstybės tarnautojas.

21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-404 (nuo 2011 m. gegužės 29 d.) (Žin., 2011, Nr. 65-3076)  redakcija

Tarnybos direktoriaus pavaduotojai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs Tarnybos direktoriui. Direktoriaus pavaduotojai:

21.1. organizuoja Tarnybos metinio veiklos plano rengimą bei įgyvendinimą;

21.2. Tarnybos kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Aplinkos ministerijos strateginį veiklos planą;

21.3. dalyvauja rengiant Saugomų teritorijų strateginius dokumentus;

21.4. organizuoja tikslinių programų ir projektų rengimą bei įgyvendinimą;

21.5. organizuoja bendradarbiavimą su mokslo ir mokymo organizacijomis;

21.6. koordinuoja mokslinių darbų vykdymą, įgyvendindami Saugomų teritorijų sistemą ir veiklos Saugomose teritorijose organizavimą reglamentuojančius teisės aktus;

21.7. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

V. TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

22. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-87 (nuo 2017 m. vasario 1 d.) redakcija (TAR, 2017-01-27, Nr. 1578)

Tarnybos vidaus auditą atlieka Tarnybos vidaus audito skyrius. Finansų kontrolę atlieka Ekonomikos ir finansų skyriaus vedėjas. Tarnybos metinio veiklos plano kontrolę atlieka Tarnybos direktorius arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

____________________

 

Aplinkos ministras                                                                                                                                                                                                                     Simonas Gentvilas 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Biologinės įvairovės skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, organizuojantis ir koordinuojantis saugomų teritorijų natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo programų rengimą ir įgyvendinimą, stebėseną (monitoringą), dalyvaujantis saugomų teritorijų, įskaitant Natura 2000 teritorijas, steigimo procese, analizuojantis duomenis apie saugomas rūšis, Saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau – SRIS) tvarkymo įstaigos funkcijų vykdymą organizuojantis laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamųjų medžioklės plotų vienetuose, globos priemonių įgyvendinimą.
 2. Šie nuostatai nustato Skyriaus uždavinius, funkcijas ir teises bei darbo organizavimo tvarką.
 3. Skyrius veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos teisės aktais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:
  1. sudaryti prielaidas natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims išsaugoti ir tvarkyti;
  2. koordinuoti saugomų teritorijų natūralių buveinių ir saugomų rūšių būklės vertinimą;
  3. organizuoti invazinių rūšių gausos reguliavimą, laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamųjų medžioklės plotų vienetuose, globą;
  4. organizuoti SRIS uždavinių vykdymą;
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. įgyvendindamas 4.1 punkte nurodytą uždavinį:
   1. organizuoja Natura 2000 teritorijų atranką, apsaugos tikslų, priemonių nustatymą, Natura 2000 duomenų bazės pildymą, tvarkymą ir priežiūrą;
   2. organizuoja ir koordinuoja gamtotvarkos planų, saugomų teritorijų ar jų dalių tikslinių programų ir kitų strateginio planavimo dokumentų rengimą arba juos rengia, organizuoja ar koordinuoja jų įgyvendinimą;
   3. inicijuoja ir dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo projektus;
   4. nagrinėja teritorijų ir strateginio planavimo dokumentuose, techniniuose projektuose, programose, veiksmų planuose, kituose dokumentuose numatytų priemonių galimo poveikio saugomoms vertybėms nacionalinėse saugomose teritorijose bei Natura 2000 teritorijose vertinimo dokumentus ir teikia išvadas dėl jų poveikio natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims;
   5. dalyvauja skatinant ir organizuojant Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių, skirtų natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugai žemės ūkyje ir miškuose, įgyvendinimą Natura 2000 teritorijose bei kitose saugomose teritorijose;
   6. nagrinėja, vertina saugomų teritorijų direkcijų (toliau – Direkcijos) prašymus dėl saugomų teritorijų natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo priemonių finansavimo;
   7. organizuoja ataskaitų Europos Sąjungos institucijoms apie Buveinių (92/43/EEB) ir Paukščių (2009/147/EB) direktyvų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teritorijoje rengimą ir jų pateikimą;
   8. vertina ir teikia išvadas dėl saugomose teritorijose atitinkamais teisės aktais bei teritorijų planavimo dokumentais nustatyto natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos ir naudojimo režimo, teritorijų ar objektų priežiūros ir tvarkymo reglamentų laikymosi;
  2. įgyvendindamas 4.2 punkte nurodytą uždavinį:
   1. koordinuoja ir/ar organizuoja natūralių buveinių ir saugomų rūšių monitoringo vykdymą saugomose teritorijose ir šalies teritorijoje, taikomuosius tyrimus;
   2.  dalyvauja nagrinėjant pasiūlymus saugomoms teritorijoms, įskaitant Natura 2000 teritorijas, steigti;
   3. organizuoja ir/ar vertina natūralių buveinių ir saugomų rūšių paplitimą, dalyvauja  organizuojant gautos informacijos patikslinimą apie esamas/nesamas natūralias buveines bei saugomas rūšis duomenų bazėse ir kt.
  3. įgyvendindamas 4.3 punkte nurodytą uždavinį:
   1. organizuoja invazinių rūšių, jų populiacijų reguliavimo priemonių įgyvendinimą;
   2. organizuoja laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamuosius gyvūnus medžioklės ploto vienetuose, gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimą;

                5.3.3. koordinuoja sužeistų, nelaimėn patekusių, esančių jiems netinkamoje aplinkoje laukinių gyvūnų (išskyrus medžiojamuosius gyvūnus medžioklės plotų vienetuose), globos priemonių vykdymą;

                5.4. įgyvendindamas 4.4 punkte nurodytą uždavinį, vykdo SRIS tvarkytojo funkcijas, nurodytas SRIS nuostatuose, koordinuoja SRIS administracinių procesų, duomenų valdymą, teikia pasiūlymus SRIS plėtrai;

 5.5. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

              5.5.1. rengia ir kaupia informaciją saugomų teritorijų natūralių buveinių, saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo klausimais, teikia ją fiziniams bei juridiniams asmenims;

               5.5.2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus dėl natūralių buveinių, saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo;

               5.5.3. pagal kompetenciją koordinuoja gamtinių rezervatų miškų apsaugą ir tvarkymą;

               5.5.4. pagal kompetenciją dalyvauja Aplinkos ministerijos, Tarnybos ar kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;

               5.5.5. pagal kompetenciją nagrinėja, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

               5.5.6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis šalies ir užsienio institucijomis;

               5.5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  1. vadovybės pavedimu organizuoti Direkcijų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais;
  2. teikti Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl Direkcijų veiklos, saugomų teritorijų sistemos plėtros, strateginio ir teritorijų planavimo, natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo;
  3. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;
  4. nustatyta tvarka atstovauti Tarnybai savo kompetencijos klausimais
  5. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių (įskaitant Metodinio – analitinio centro), Aplinkos ministerijos, Direkcijų, kitų Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti.

 

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 1. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas (toliau – Vedėjas), priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
 2. Vedėjas:
  1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
  2. atsako už Skyriaus funkcijų vykdymą, siekiant šiais nuostatais nustatytų uždavinių;
  3. atsiskaito Tarnybos direktoriui už Skyriaus veiklą; 
  4. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijų klausimais;
  5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus pavedimus.
 3. Vedėjui nesant, jo funkcijas atlieka kitas Skyriaus valstybės tarnautojas.
 4.  Skyriaus darbuotojų uždaviniai, funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė nustatoma jų pareigybių aprašymuose.

 

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kraštovaizdžio apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys, organizuojantis ir koordinuojantis saugomų teritorijų steigimą, saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimą, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio, jo komponentų būklės stebėseną (monitoringą), apsaugą, tvarkymą, pažintinio turizmo plėtrą, vykdantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro (toliau – Kadastras) tvarkytojo funkcijas.
 2. Šie nuostatai nustato Skyriaus uždavinius, funkcijas ir teises bei veiklos organizavimo tvarką.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo, Aplinkos apsaugos, Statybos, Architektūros, Žemės, Viešųjų pirkimų,  Valstybės tarnybos, Valstybės informacinių išteklių valdymo bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos teisės aktais, Tarnybos, Kadastro nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
  1. sudaryti prielaidas vertybėms išsaugoti;
  2. išsaugoti vertingus kraštovaizdžio kompleksus, išskirtinę saugomų teritorijų vertę, kraštovaizdžio stabilumą;
  3. užtikrinti gerą paveldo objektų būklę, tinkamą naudojimą, tvarkymą, eksponavimą;
  4. plėtoti pažintinį turizmą saugomose teritorijose;
  5. organizuoti Kadastro ir Tarnybos, kaip Kadastro tvarkymo įstaigos, funkcijų ir uždavinių vykdymą;
  6. teikti informaciją visuomenei, suinteresuotoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.
 2. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, atlieka šias pagrindines funkcijas:
  1. įgyvendindamas 4.1 punkte nurodytą uždavinį:
   1. nagrinėja, dalyvauja nagrinėjant pasiūlymus saugomoms teritorijoms steigti, jų riboms ir apsaugos režimui nustatyti ar pakeisti, teikia pasiūlymus bei išvadas Aplinkos ministerijai;
   2. organizuoja ir koordinuoja saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentų rengimą (atnaujinimą), atlikdamas visas teisės aktais numatytas procedūras, parengtų dokumentų tvirtinimą;
   3. rengia teisės aktų projektus saugomoms teritorijoms steigti, gamtos paveldo objektams skelbti, jų riboms, apsaugos ir naudojimo režimui nustatyti bei keisti, derina juos su suinteresuotomis institucijomis;
   4. derina savivaldybių parengtus vertingų gamtos objektų skelbimo gamtos paveldo objektais dokumentus;
   5. nagrinėja ir teikia išvadas ministerijų, vietos savivaldos ir kitų institucijų teisės aktų projektams saugomų teritorijų steigimo klausimais;
   6. vykdo saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną;
  2. įgyvendindamas 4.2 punkte nurodytą uždavinį:
   1. nagrinėja kraštotvarkos, teritorijų planavimo, statybų, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos projektus;
   2. metodiškai vadovauja bei teikia konsultacijas saugomų teritorijų direkcijoms kraštotvarkos, teritorijų planavimo, statybų, architektūros, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos bei naudojimo, teikia konsultacijas kitoms įstaigoms;
   3. organizuoja kraštovaizdžio būklės saugomose teritorijose vertinimą, koordinuoja ir organizuoja kraštovaizdžio, lankytojų srautų monitoringo ir mokslinių tyrimų vykdymą saugomose teritorijose;
   4. koordinuoja LR biudžeto lėšomis finansuojamų programų (Aplinkos apsaugos rėmimo, Kelių priežiūros ir plėtros, Klimato kaitos ir kt. programas) vykdomas veiklas saugomose teritorijose;
   5. konsultuoja saugomų teritorijų direkcijas saugomų teritorijų išskirtinės vertės nustatymo ir išsaugojimo klausimais;
   6. nagrinėja ministerijų, vietos savivaldos ir kitų institucijų teisės aktų projektus kraštovaizdžio apsaugos saugomose teritorijose klausimais;
   7. pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas teritorijų ir strateginio planavimo dokumentams, kraštovaizdžio tvarkymo bei kitus planuojamos ūkinės veiklos projektus ir jų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas saugomose teritorijose;
   8. vertina ir teikia išvadas dėl saugomose teritorijose atitinkamais teisės aktais bei teritorijų planavimo dokumentais nustatyto kraštovaizdžio, jo komponentų apsaugos ir naudojimo režimo, priežiūros ir tvarkymo reglamentų laikymosi;
  3. įgyvendindamas 4.3 punkte nurodytą uždavinį:     
   1. atlieka, organizuoja gamtos paveldo objektų būklės vertinimą, rengia teisės aktų gamtos paveldo objektų skelbimui saugomais projektus;
   2. koordinuoja Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų saugomų teritorijų direkcijų vykdomą paveldo objektų apsaugos, tvarkymo ir naudojimo veiklą pagal atitinkamas veiklos programas bei dokumentus;
   3. inicijuoja, rengia projektus Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų, programų lėšoms gauti paveldo objektams saugoti ir tvarkyti bei pritaikyti lankymui, dalyvauja juos įgyvendinant;
   4. konsultuoja savivaldybių administracijas ir saugomų teritorijų direkcijas gamtos ir kultūros paveldo apsaugos, tvarkymo bei naudojimo klausimais;
  4. įgyvendindamas 4.4 punkte nurodytą uždavinį:
   1. organizuoja, koordinuoja saugomų teritorijų pritaikymą pažintiniam turizmui;
   2. inicijuoja, rengia projektus Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų, programų lėšoms gauti apsaugos ir tvarkymo priemonėms (kraštovaizdžio kompleksų, paveldo objektų, draustinių tvarkymo, lauko informacinių sistemų, pažintinių takų, lankytojų centrų ir kt.) įgyvendinti, dalyvauja juos įgyvendinant;
   3. koordinuoja saugomų teritorijų direkcijų veiklą pažintinio turizmo plėtros srityje, taip pat veiklą susijusią su saugomų teritorijų lankymo optimizavimu ir lankytojų srautų reguliavimu;
  5. įgyvendindamas 4.5 punkte nurodytą uždavinį:
   1. rengia ir tvarko Kadastrą, kaupia ir sistemina informaciją;
   2. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, nuostatų, taisyklių ir kitų teisės aktų projektus Kadastro (tame tarpe susijusius su Kadastro tvarkymu ir Kadastro duomenų sauga) ir kitais klausimais;
   3. teikia pasiūlymus metinio ir perspektyvinio Kadastro biudžeto sudarymui;
   4. vykdo Kadastro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą, užtikrina tinkamą Kadastro veikimą, Kadastro duomenų ir dokumentų saugą;
   5. organizuoja ir koordinuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tvarkančių Kadastro duomenis, mokymą, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų rengimą, kitus su kvalifikacijos kėlimu susijusius metodinius dokumentus;
   6. atlieka kitas Kadastro nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatyme ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su valstybės registrais, nustatytas funkcijas;
   7. organizuoja Kadastro duomenų bazių projektavimą ir pildymą, kaupia kartografinę medžiagą.
  6. įgyvendindamas 4.6 punkte nurodytą uždavinį:
   1. teikia informaciją apie saugomas teritorijas ir Kadastro veiklą, duomenis bei veiklą suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.
 3. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
  1. Tarnybos direktoriaus įgalioti skyriaus darbuotojai atstovauja Tarnybai kitose valstybinėse institucijose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, komisijose pagal savo kompetenciją;
  2. koordinuoja ST direkcijų specialistų, įgyvendinančių prevencines priemones saugomose teritorijose, veiklą, vertina kontrolės ir prevencijos programų saugomose teritorijose ataskaitas, teikia pastabas ir pasiūlymus šiai veiklai gerinti;
  3. pagal kompetenciją kartu su ST direkcijomis bendradarbiauja su savivaldos ir kitomis institucijomis bei vietos gyventojais, bendruomenėmis, teikia pasiūlymus šiai veiklai tobulinti;
  4. koordinuoja ST direkcijų veiklą ir organizuoja jų metinių veiklos ataskaitų ir metinių veiklos planų rengimą, pristatymą bei svarstymą, nagrinėja, kaupia ir apibendrina ataskaitų duomenis, juos vertina, teikia suvestinę informaciją, išvadas, siūlymus ST direkcijų veiklai tobulinti;                  
  5. pagal kompetenciją nagrinėja pasiūlymus, pareiškimus ir skundus;
  6. vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus, bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos ir struktūriniais padaliniais ir jos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis, ST direkcijomis, kitų institucijų specialistais saugomų teritorijų planavimo, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio, paveldo objektų apsaugos, pažintinio turizmo plėtros, Kadastro tvarkymo ir duomenų teikimo klausimais;
  7. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus bei kitus renginius kraštovaizdžio apsaugos, statybų, teritorijų planavimo, paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo saugomose teritorijose srityse;
  8. vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais numatytas funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

7.1. nustatyta tvarka gauti informaciją iš Aplinkos ministerijos ir Tarnybos bei jos reguliavimo sričiai priskirtų ST direkcijų;

7.2. pagal kompetenciją gauti informaciją, statistinius ir kitus duomenis saugomų teritorijų, kraštovaizdžio, paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo bei kitais gamtos apsaugos klausimais iš įmonių, įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų bei juridinių asmenų;

7.3. pagal kompetenciją koordinuoti Kadastro tvarkymą;

7.4. pagal kompetenciją teikti Tarnybos vadovybei siūlymus saugomų teritorijų direkcijų veiklos, saugomų teritorijų sistemos plėtros ir valdymo strategijos, teritorijų planavimo, kraštovaizdžio apsaugos, Kadastro tvarkymo klausimais.

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

8. Skyriui vadovauja šio skyriaus vedėjas (toliau – vedėjas), priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Vedėjas:

9.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

9.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

9.3. atsiskaito Tarnybos vadovui už Skyriaus veiklą; 

9.4. teikia Tarnybos vadovui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos vadovo pavedimus.

10. Nesant skyriaus vedėjo, jį nustatyta tvarka pavaduoja vyriausiasis specialistas arba kitas Tarnybos vadovo paskirtas asmuo. Skyriaus darbuotojų uždaviniai, funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė nustatoma jų pareigybių aprašymuose.

 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

                     

1. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) Bendrųjų reikalų skyrius (toliau – Skyrius) yra Tarnybos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Tarnybos vadovui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas ir teises bei veiklos organizavimo tvarką.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Skyriaus uždaviniai yra:

4.1.   organizuoti ir koordinuoti Tarnybos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamų programų sąmatų sudarymą ir kontroliuoti jų vykdymą;

4.2.   užtikrinti, kad visos Tarnybos ūkinės operacijos būtų įtrauktos į kompiuterizuotą apskaitą pagal skyriui pateiktus dokumentus;

4.3. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami Tarnybos materialiniai ir finansiniai ištekliai;

4.4. atlikti finansų kontrolės procedūras, nustatytas Tarnybos finansų kontrolės taisyklėse.

  4.5. Dalyvauti teikiant informaciją, reikalingą rengiant Aplinkos ministerijos strateginį veiklos planą, rengti arba inicijuoti atitinkamų šio plano priedų pildymą, užtikrinti Tarnybai pavestų funkcijų vykdymą;

 4.6. Rengti Tarnybos biudžeto programos sąmatą, naudojant Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau - VBAMS) ir VBAMS priemonėmis ją pateikti Finansų ministerijai, siekti Bendrųjų reikalų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo. Organizuoti Tarnybos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų programų sąmatų bei asignavimų kapitalinėms investicijoms sąmatų sudarymą ir jas pateikti Aplinkos ministerijai, siekiant Tarnybai pavestų strateginių tikslų įgyvendinimo;

4.7. Patvirtinus valstybės biudžetą, paskirstyti lėšas Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtoms biudžetinėms įstaigoms, siekiant Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

4.8. Metų eigoje, pagal Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų prašymus, naudojant VBAMS, keisti joms patvirtintų biudžeto asignavimų ekonominės klasifikacijos paskirtį, siekiant Bendrųjų reikalų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;

4.9. Metų eigoje teikti Finansų ministerijai Tarnybos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų programų sąmatų pakeitimus, vykdant Tarnybai pavestas funkcijas ir siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija;

 

4.10 užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tarnybos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto apskaitą, eksploataciją ir techninę apžiūrą ir priežiūrą;

4.6. nustatyta tvarka aprūpinti Tarnybos padalinius ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu ir jį administruoti;

4.7 užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų įgyvendinimą Tarnyboje;

4.8. informuoti saugomų teritorijų direkcijas, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės įstaigas ir kitus informacijos gavėjus apie Tarnybos vykdomas veiklas ir iniciatyvas;

4.9. organizuoti ir palaikyti saugomų teritorijų sistemos vidinę komunikaciją.

5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. sudaro Tarnybos valstybės biudžeto programų sąmatas ir pateikia jas Aplinkos ministerijai;

5.2. organizuoja valstybinių parkų, valstybinių gamtinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijų programų sąmatų bei asignavimų kapitalinėms investicijoms sąmatų sudarymą ir teikia jas Aplinkos ministerijai;

5.3. užtikrina finansinių operacijų teisingumą, kontroliuoja materialinių ir finansinių išteklių racionalų ir taupų panaudojimą;

5.4. kontroliuoja teisingą mokesčių apskaičiavimą ir pervedimą į valstybės biudžetą ir socialinio draudimo fondą;

5.5. užtikrina specialiųjų apskaitos dokumentų išdavimą bei naudojimo tvarkos laikymąsi;

5.6. užtikrina inventorizacijos atlikimą bei inventorizacijos aprašų įforminimą;

5.7 vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Tarnybos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ar disponuojamų nekilnojamųjų daiktų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto apskaitą, atlieka jo nurašymo procedūras, organizuoja aukcionus;

5.8.organizuoja ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto inventorizaciją ir apsaugą;

5.9. aprūpina Tarnybos darbuotojus ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu;

5.10. užtikrina tarnybinių automobilių priežiūrą ir naudojimą, tvarko kitą su transporto naudojimu susijusią dokumentaciją;

5.11. rengia Tarnybos tarnybinių automobilių kuro sąnaudų apskaitą;

5.12. užtikrina Tarnybos patalpų valymą ir apsaugą;

5.13. organizuoja Tarnybos administracinio pastato priežiūrą, eksploataciją ir remontą (šildymo, vėdinimo, apšvietimo, sanitarinių–buitinių sąlygų, komunikacinių tinklų ir kitų sistemų veiklą), patalpų ir teritorijos tvarką ir švarą;

5.14. organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių, Tarnybos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ar disponuojamų patalpų ir pastatų draudimą;

5.15. kontroliuoja, kaip Tarnybos darbuotojai ir valstybės tarnautojai naudoja inventorių ir kitą turtą, laikosi priešgaisrinės, elektros, civilinės ir darbų saugos reikalavimų, instruktuoja juos šiais klausimais;

5.16. organizuoja Tarnybos darbuotojų instruktavimą darbų saugos ir sveikatos klausimais;

5.17. pagal kompetenciją teikia kitiems skyriaus informaciją bei dokumentus reikalingus turto perdavimo nutarimų parengimui.  

5.18 teikia informaciją Tarnybos interneto puslapiui apie Tarnybos ir saugomų teritorijų direkcijų inicijuotus projektus, renginius;

5.19. nustatytos kompetencijos ribose rengia Tarnybos organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus;

5.20. nagrinėja asmenų skundus, pasiūlymus ir pareiškimus, priskirtus skyriaus kompetencijai, teikia pasiūlymus dėl sprendimų būdų;

5.21. vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais numatytas funkcijas.

 

 

 

                              III. SKYRIAUS TEISĖS

 

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. gauti iš Tarnybos padalinių, Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir dokumentus, kurių reikia skyriaus funkcijoms vykdyti;

6.2. suderinus su Tarnybos vadovu pasitelkti Tarnybos ir kitų institucijų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

6.3. skyriaus kompetencijos klausimais bendradarbiauti su Tarnybos padaliniais, Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistais.

7. Skyrius gali turėti kitas įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas teises.

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Skyriui vadovauja ir Skyriaus darbą organizuoja vedėjas. Skyriaus vedėją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Tarnybos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

9. Skyriaus vedėjas:

9.1. atsako už skyriaus vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

9.2. Tarnybos direktoriui pareikalavus, atsiskaito už skyriaus veiklą;

9.3. vizuoja skyriaus parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia vizuoti pagal skyriaus kompetenciją;

9.4. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

9.5. teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais, darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo;

9.6. pagal kompetenciją vykdo einamąją ir vėlesnę finansų kontrolę;

9.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

9.8 Jei skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka vyriausiasis specialistas arba kitas Tarnybos vadovo paskirtas asmuo.

 

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

 1. Teisės ir personalo skyrius (toliau - Skyrius) yra struktūrinis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) padalinys.
 2. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimą.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos teisės aktais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Skyriaus uždaviniai yra:
  1. padėti Tarnybos vadovui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais Tarnybos vadovo įgaliotam asmeniui (toliau – Tarnybos vadovas) formuoti personalo valdymo politiką;
  2. padėti Tarnybos vadovui valdyti personalą;
  3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą;
  4. siekti, kad Tarnybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, vykdomi Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, Tarnybos vadovo įsakymai ir individualūs teisės aktai, išleisti pagal jo kompetenciją, būtų ginamos Tarnybos, jos struktūrinių padalinių teisės ir teisėti interesai;
  5. organizuoti ir koordinuoti Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimą Tarnyboje ir jos reguliavimo sričiai priskirtose institucijose;
  6. Tvarkyti Tarnybos raštvedybą, dokumentų apskaitą, parengimą saugojimui ir panaudojimą.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. atsižvelgdamas į Tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Tarnybos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
  2. kartu su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais atlieka Tarnybos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) Tarnybos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Tarnybos vadovui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Tarnybai nustatytus uždavinius;
  3. atlieka personalo sudėties analizę;
  4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Tarnyboje;
  5. padeda Tarnybos vadovui formuoti personalo sudėtį (organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų priėmimo į darbą konkursus; rengia darbo sutartis, įsakymų dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo projektus ir kt);
  6. padeda Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Tarnyboje;
  7. padeda Tarnybos vadovui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro Tarnybos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
  8. padeda Tarnybos vadovui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
  9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
  10.  rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
  11.  pagal kompetenciją kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, ruošia dokumentų projektus dėl valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, teikia Tarnybos vadovui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Tarnyboje gerinimo;
  12.  rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Tarnybos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  13.  organizuoja Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
  14.  padeda Tarnybos vadovo sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  15.  dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
  16.  Tarnybos vadovo pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
  17.  organizuoja valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų galias patvirtinančių dokumentų išdavimą;
  18.  organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
  19.  organizuoja atostogų suteikimą Tarnybos personalui ir Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų, taip pat koordinuoja Tarnybos vadovybės ir skyriaus darbo ir poilsio laiko apskaitą, jeigu Tarnybos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
  20.  padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
  21.  formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo, Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
  22.  pagal kompetenciją padeda Tarnybos vadovui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
  23.  pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
  24.  padeda Tarnybos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu Tarnybos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
  25.  rengia ir dalyvauja rengiant Vyriausybės nutarimų, Aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų valdymą, tvarkymą ir teisinį reguliavimą ir teisinį reguliavimą, projektus;
  26.  pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus ir skundus, teikia pastabas bei pasiūlymus;
  27.  derina Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus, sutartis, pagal kompetenciją kitus dokumentus;
  28.  nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Tarnybos skyrių ir direkcijų teisinio darbo kontrolę, dalyvauja bendruose bei kituose pasitarimuose;
  29. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus, bendradarbiauja su Tarnybos struktūriniais padaliniais;
  30.  metodologiškai vadovauja bei nustatyta tvarka teikia Tarnybos struktūriniams padaliniams ir Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms teisines konsultacijas,
  31. įgyvendina Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas;
  32.  tvarko krašto apsaugos prievolininkų įskaitą;
  33.  nustatyta tvarka atstovauja Tarnybą teismuose, kitose šalies ir užsienio įstaigose.
  34.  pagal savo kompetenciją įgyvendina ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimus Tarnyboje bei Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;
  35. tvarko Tarnybos raštvedybą, dokumentų apskaitą, parengimą saugojimui ir naudojimą;
  36. teisės aktų nustatyta tvarka teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams dėl dokumentų bylų sudarymo, įforminimo, tvarkymo, apskaitos, teikia pasiūlymus dėl šio darbo tobulinimo Tarnybos struktūrinių padalinių vadovams;
  37. organizuoja dokumentų savaialikį ir kokybišką įforminimą, formuoja bylas, paruošia jas atidavimui į archyvą;
  38. sistemingai informuoja Tarnybos vadovybę apie dokumentų įvykdymo eigą;
  39.  pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos vadovo pavedimus.

 

 1.  SKYRIAUS TEISĖS

 

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  1. gauti iš Tarnybos struktūrinių padalinių, Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia personalo administravimo Tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti nustatyta tvarka gauti iš kitų Tarnybos skyrių, valstybinių parkų, rezervatų direkcijų informaciją bei pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  2. vadovybės pavedimu kontroliuoti Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais;
  3. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis Tarnybos nuostatuose;
  4. teikti Tarnybos direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais.
  5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

 

 1.  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 1. Skyriui vadovauja šio skyriaus vedėjas (toliau - Vedėjas), priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
 2. Vedėjas:
  1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
  2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  3. atsiskaito Tarnybos vadovui už Skyriaus veiklą; 
  4. teikia Tarnybos vadovui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
  5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Tarnybos vadovo pavedimus.
 3. Vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka vedėjo pavaduotojas arba kitas Tarnybos vadovo paskirtas asmuo. Skyriaus darbuotojų uždaviniai, funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė nustatoma jų pareigybių aprašymuose.

 

 

 

__________________

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS viešųjų pirkimų ir projektų SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešųjų pirkimų ir projektų skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) padalinys, koordinuojantis klausimus, susijusius su viešųjų pirkimų organizavimu ir įvairių tarptautinių fondų, programų bei projektų, pirmiausia finansuojamų ES struktūrinės paramos lėšomis, įgyvendinimo administravimu, lėšų, reikalingų projektams saugomose teritorijose įgyvendinti, paieška.

2. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas ir teises bei darbo organizavimo tvarką.

3. Skyrius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4.  Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

4.1.  inicijuoti ES struktūrinės paramos, tarptautinių organizacijų bei užsienio valstybių lėšomis finansuojamų programų bei projektų (toliau – Projektai) saugomų teritorijų planavimo, apsaugos, tvarkymo, jų valdymo, institucinių gebėjimų stiprinimo ir kitose Tarnybos kompetencijos srityse rengimą;

4.2.  užtikrinti sėkmingą Projektų įgyvendinimą bei tinkamą lėšų panaudojimą;

4.3.  nustatytąja tvarka organizuoti ir vykdyti Tarnybos viešuosius pirkimus.

5.  Skyrius vykdo šias pagrindines funkcijas:

5.1.  teikia vadovybei siūlymus dėl galimybių panaudoti tarptautinių fondų ir programų lėšas, dėl galimų investicijų pritraukimo organizuojant saugomų teritorijų planavimo, apsaugos, tvarkymo ir kt. veiklą;

5.2.  teikia pasiūlymus dėl sutarčių, susijusių su Projektų įgyvendinimu, vykdymo ir jų kontrolės;

5.3.  organizuoja ir koordinuoja projektų paraiškų finansavimui gauti parengimą;

5.4.  organizuoja ir administruoja Projektų įgyvendinimą, betarpiškai bendradarbiaudamas su kitais Tarnybos skyriais;

5.5.  rengia ataskaitas apie Projektų įgyvendinimą;

5.6.  sistemingai informuoja Tarnybos vadovybę, Aplinkos ministeriją ir kitas institucijas apie Projektų įgyvendinimo eigą;

5.7.  organizuoja pasitarimus, kitus renginius Projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

5.8.  organizuoja tinkamą dokumentų, susijusių su Tarnybos įgyvendinamais Projektais, saugojimą, savo kompetencijos srityje;

5.9.  konsultuoja saugomų teritorijų direkcijų darbuotojus ar Projektų partnerius Projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

5.10.  kartu su kitais Tarnybos skyriais kontroliuoja/prižiūri Tarnybos vykdomų Projektų veiklų įgyvendinimo eigą atitinkamose saugomose teritorijose;

  1. teikia Tarnybos vadovybei pasiūlymus viešųjų pirkimų organizavimo klausimais;
  2. organizuoja ir  vykdo Tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
  3. rengia ir viešina Tarnybos pirkimų planą;
  4. jei reikia, derina viešųjų pirkimų vykdymo dokumentaciją su kitomis institucijomis;
  5. rengia darbų, prekių, paslaugų sutarčių projektus bei derina juos su kitais Tarnybos skyriais ir kitomis institucijomis;
  6. nustatyta tvarka palaiko ryšius su kitomis šalies ir užsienio institucijomis savo kompetencijos klausimais;
  7. vykdo Aplinkos ministerijos, Tarnybos direktoriaus pavedimus, bendradarbiauja su kitais Aplinkos ministerijos ir Tarnybos struktūriniais padaliniais ir jos reguliavimo sričiai priskirtų saugomų teritorijų direkcijų, kitų institucijų specialistais Projektų įgyvendinimo ir viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
  8. nustatytos kompetencijos ribose nagrinėja, rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su šių nuostatų 4 ir 5 punktuose išdėstytais Skyriaus uždaviniais ir funkcijomis;
  9. vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais numatytas funkcijas.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

6. Skyrius turi teisę:

6.1. nustatyta tvarka gauti informaciją iš Tarnybos struktūrinių padalinių bei jos reguliavimo sričiai priskirtų saugomų teritorijų direkcijų savo kompetencijos klausimais;

6.2. pagal kompetenciją teikti Aplinkos ministerijos ir Tarnybos vadovybei siūlymus dėl įvairių tarptautinių fondų ir programų lėšų panaudojimo galimybių bei šiomis lėšomis finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo;

6.3. nustatyta tvarka atstovauti Aplinkos ministerijai ar Tarnybai savo kompetencijos klausimais;

6.4. pagal savo kompetenciją koordinuoti saugomų teritorijų direkcijų veiklą;

6.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, atsakingas už Skyriui pavestų uždavinių tinkamą vykdymą, tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

8. Skyriaus darbuotojų uždavinius, funkcijas, teises ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

9. Nesant Skyriaus vedėjui, jį nustatyta tvarka pavaduoja paskirtas Skyriaus darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-27