Valstybės tarnautojų užduotys

Jolanta Ostašienė –  vyriausioji specialistė

1.Parengti ir nustatytais terminais Aplinkos ministerijai pateikti tvirtinti Tarnybos ir ST direkcijų Biologinės įvairovės apsaugos, kraštovaizdžio tvarkymo ir išsaogojimo programos sąmatos. Nustatytais terminais sistemoje paleisti kontrolinę sąmatą. 

2.Parengti ir į VBAMS sistemą įkelti Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšos.

3. Administruoti Interreg projektams skirtas lėšas.

      Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus Alberto Stanislovaičio 2019 m. užduotys

 

  1. Užtikrinti sėkmingą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą.
  2. Sudaryti prielaidas Europos Bendrijos svarbos gamtos vertybėms išsaugoti.

 

   Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Baškytės 2019 m. užduotys

  1. Užtikrinti sėkmingą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“(I) ir (II) projektų veiklų įgyvendinimą.
  2. Užtikrinti sėkmingą projekto „Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida“ veiklų vykdymą.
  3. Užtikrinti tinkamą Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos dalyvavimą Dvynių projekte Makedonijoje.

 

Agnė Jasinavičiūtė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja

1.koordinuoti projekto „saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ veiklas, teikti technines paraiškas, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus 2014-2020 m. finansavimo laikotarpio II- osios paraiškos projektus.

2. koordinuoti lankytojų monitoringo ir kraštovaizdžio apsaugos, monitoringo ir galimo veiklos poveikio kraštovaizdžiui vertinimą.

3. organizuoti gamtos paveldo objektų būklės vertinimą, apsaugą ir tvarkymo.

Rima Baradokaitė-Greimienė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1.parengti ir pateikti LRV tvirtinti 10 valstybinių parkų nuostatų projektų (I-IV ketv.);

2.parengti ir pateikti LRV tvirtinti Žuvinto biosferos rezervato nuostatų projektą (I-IV ketv.);

3.parengti rekomendacijas dėl miško infrastruktūros (inžinerinių statinių ir įrenginių0 statybos galimybių miško žemėje (III ketv.);

4.suorganizuoti ne mažiau kaip du mokymus valstybių parkų direkcijoms dėl pasikeitusių įstatymų nuostatų taikymo nagrinėjant statinių projektus saugomose teritorijose (I-IV ketv);

5.pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl saugomų teritorijų ir Miškų įstatymų projektų rengimo (I-IV ketv.).

 

Laima Dabregaitė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1. pateikti tvirtinimui Rambyno ir salantų regioninių parkų planavimo schemas (I-II ketv.)

2. pateikti tvirtinimui Kamšos botaniniop-zoologinio ir raigardo kraštovaizdžio draustinių ribų ir tvarkymo planus (III ketv.)

3. pateikti tvirtinimui kamanų valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemą (III ketv.)

Lina Daugėlienė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1.užtikrinti valstybinių parkų lankytojų centrų, gamtos bei kultūros objektų pasiekiamumą plėtojant valstybinių parkų infrastruktūrą. Pasiruošti KPPP lėšų tarp STD paskirstymui bei koordinuoti jų panaudojimą (I-II ketv.)

2.koordinuoti Aplinkos apsaugos rėmimo programą (II-IV ketv.)

3.organizuoti STD veiklos ataskaitų ir veiklos planų svarstymą, atlikti jų analizę (IV ketv.).

 

Jūratė Vaškevičienė - Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

1.Organizuoti ir koordinuoti Varduvos, plinkšių, Reiskių tyro valstybinių kraštovaizdžio draustinių ribų ir tvarkymo planų bei verkių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų ir tvarkymo planų korektūros patvirtinimo procesą (I-III ketv.)

2. Organizuoti ir koordinuoti veisiejų regioninio parko planavimo schemos ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo procesą (III-IV ketv.)

3. Organizuoti ir koordinuoti Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo procesą bei Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) projekto baigiamąjį etapą ir patvirtinimo procesą (III-IV ketv.)

 

Vytautas Rukas – Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

1.Koordinuoti Pagramančio regioninio parko planavimo schemos rengimą
2.
Organizuoti Dubysos ir Tytuvėnų regioninių parkų planavimo schemų tvirtinimą.
3.Koordinuoti Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemos rengimą.
4.Dalyvauti parengiamuosiuose darbuose naujiems saugomų teritorijų specialiesiems planams rengti.

Jonas Pašukonis  - Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas

1. organizuoti ataskaitų apie Buveinių direktyvos ir paukščių direktyvos įgyvendinimąLietuvoje parengimą bei savalaikį pateikimą Europos komisijai.

2. Sudaryti prielaidas efektyvesnei „Natura 2000“ tinklo buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugai užtikritni, organizuojant jų apsaugos tikslų parengimą.

3. Šalinant Europos komisijos konstatuotą „Natura 2000“tinklo nepakankamumą. Organizuoti papildomų vietovių, skirtų Europos bendrijos (EB) svarbos rūšių bei natūralių buveinių apsaugai, ir naujų EB svarbos rūšių bei natūralių buveinių patvirtintose vietovėse atranką ir pateikimą tvirtinimui.

4. Sudaryti prielaidas biologinės įvairovės geresnei apsaugai saugomų teritorijų miškuose teikiant pasiūlymus bei pastabas miškų ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimui.

Laimutis Budrys – Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas

1. Organizuoti laukinės gyvūnijos gyvūnų globos priemonių įgyvendinimą visoje Lietuvoje teritorijoje.

2. Organizuoti ir koordinuoti Stumbro apsaugos plano priemonių įgyvendinimą.

3. Organizuoti laukinės gyvūnijos gausos reguliavimo priemonių, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų medžioklės plotų vienetuose, įgyvendinimą.

4. Dalyvauti medžiojamųjų gyvūnų pėdsakų ant sniego apskaitos organizavime.

Rita Jakučiūnienė – Biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė

1. Nagrinėti planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) dokumentus  (atrankos, apimties nustatymo dokumentus, vertinimo ataskaitas) bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus (atrankos dokumentus, poveikio aplinkai vertinimo programos, ataskaitas) ir teikti išvadas dėl SPAV dokumentų kokybės bei galimybių priimti ar patvirtinti vertinamus planus ir programas bei PAV dokumentų kokybės bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo galimybių.

2. Nagrinėti gautus prašymus ir informaciją bei teikti išvadas dėl planų ir programų bei planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo bei išduoti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų investicinių projektų už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracijas.

3. Šalinti „Natura 2000“ tinklo nepakankamumą atrenkant papildomas teritorijas Europos bendrijos (EB) svarbos rūšių buveinių ir natūralių buveinių apsaugai.

 

Giedrius Mikalauskas-  vyriausiasis specialistas.

1. Parengti ir pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų paskelbimo“ pakeitimo“‚ projektą.

2. Parengti ir pateikti tvirtinti LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų schemų patvirtinimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 652 „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

3. užregistruoti 10 naujų LR saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų.

4. inventorizuoti 70 saugomų gamtos paveldo objektų.

Parengti leidybai GPO tvarkymo metodiką.

Vaidė Porvaneckienė –  vyriausioji specialistė

1.Pateikti AM aplinkos ministro įsakymo „dėl saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

2. SRIS WMS paslaugos sukūrimas.

Žydrė stirbienė -  skyriaus vedėja

1. Parengti teisės aktus, peržiūrėti procesus, kurie sudarytų sąlygas Tarnybos siunčiamus, gaunamus dokumentus perkelti į elektroninę erdvę.

2. Užtikrinti metodinės medžiagos direkcijoms dėl valstybinės saugomų teritorijų kontrolės  perorientavimo pagal prevencinės veiklos priemones (apibendrinant priimtus teisės aktus) parengimą ir suorganizuoti diskusiją saugomų teritorijų darbuotojmas dėl saugomų teritorijų kontrolės perorientavimo pagal prevencinės veiklos priemones.

3. Parengti, pakeisti su tarnybos vidaus administravimu susijusius teisės aktus

Renata Sochacka –  vyriausioji specialistė

1.Parengti mokomąją medžiagą apie asmens duomenų apsaugos parengtas taisykles bei tvarkas.

2. Parengti asmens duomenų tvarkymo taisyklių naują redakciją.

3. Parengti VSTT duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

4. Parengti Tarnybos darbo reglamento naują redakciją.

 Diana Urbonė –  vyriausioji specialistė.

1.Parengti metodinę medžiagą direkcijoms dėl valstybinės saugomų teritorijų konrolės perorientavimo pagal prevencinės veiklos priemones (apibendrinant priimtus teisės aktus) ir suorganizuoti diskusiją saugomų teritorijų darbuotojams dėl saugomų teritorijų kontrolės perorientavimo pagal prevencinės veiklos priemones.

2. Inicijuoti iki šiol neregistruoto Tarnybai priklausančio materialiojo turto, esančio direkcijose, teisinės registracijos veiksmus.

3. Pagal teisės aktų reikalavimus parengti procedūrų, pagal kurias Tarnyba pirks žemės sklypus, dokumentus.

Saulius Dragūnas –  vyriausiasis specialistas.

1.Koordinuoti projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ veiklą.

2. Dalyvauti bent vieno projektinio pasiūlymo ir paraiškos pateikime

3. Koordinuoti viešųjų pirkimų vykdymą

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-03